วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • img_2662.jpg
 • img_2694.jpg
 • img_2733.jpg
 • img_2735.jpg
 • img_2767.jpg
 • img_2775.jpg
 • img_2833.jpg
 • img_2874.jpg
 • img_2938.jpg
 • __0031.jpg

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ตั้งอยู่ เลขที่ 24 หมู่ 9 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอกระสัง  ห่างจากตัวอำเภอกระสัง เป็นระยะทางประมาณ 7  กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 39.813 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,882 ไร่

อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ        ตำบลชุมแสง ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง

ทิศใต้                 ติดต่อกับ        ตำบลกระสัง

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ        ตำบลชุมแสง , ตำบลหนองเต็ง

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ        ตำบลเมืองไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง ประกอบด้วย  12  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านกันทรารมย์ ,
หมู่ที่ 2 บ้านกะน๊อบ
หมู่ที่ 3 บ้านดอนยาว  ,
หมู่ที่ 4 บ้านปลาย ,
หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง
หมู่ที่ 6 บ้านระกาเสม็ด , 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองขอน  ,
หมู่ที่ 8  บ้านกะโลง  , 
หมู่ที่ 9 บ้านสระสี่เหลี่ยม ,
หมู่ที่ 10 บ้านปรีเวง
หมู่ที่ 11 บ้านเสม็ด ,
หมู่ที่ 12  บ้านโคกใหญ่

จำนวนประชากร

ตำบลกันทรารมย  มีประชากร ชาย   4,325 คน  ประชากรหญิง  4,336 คน รวม  8,661 คน  มีจำนวนประชากรเฉลี่ย 212.79 คน/ตารางกิโลเมตร

เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 39.813 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,882 ไร่

ตำบลกันทรารมย์มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีควมชันเล็กน้อยในบางพื้นที่มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญได้แก่ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บานกันทรารมย์ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 750 ไร่และที่สาธารณะประโยชน์บ้านโคกยาง แต่ปัจจุบันได้บุกรุกและทำลายลงไปมากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในตำบลกันทรารมย์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ ลำห้วยเจมิง  ไหลผ่านทางทิศตะวันออก โดยไหลผ่าน โดยไหลผ่านหมู่บ้านหมู่ที่ 1 2 3 4 5 10   ลำห้วยก้านเหลือง

สภาพทางสังคม ของคนในตำบลกันทรารมย์

ทางด้านการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน    3    แห่ง ดังนี้

๑.โรงเรียนบ้านดอนยาว

๒.โรงเรียนบ้านโคกยาง

๓. โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด

โรงเรียนขยายโอกาส      ๒   แห่ง  ดังนี้

๑.โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

๒. โรงเรียนบ้านหนองขอน

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ๒ แห่ง

๑.    ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านดอนยาว

๒.    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  12   แห่ง

ศาสนา

ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวนวัดวนตำบล 6 แห่ง ดังนี้

๑.    วัดคันธารมย์               ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑

๒.    วัดดอนยาว                ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓

๓.    วัดป่าบ้านปลาย          ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔

๔.    วัดท่าประชุมวารี          ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕

๕.    วัดระกาเสม็ด              ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖

๖.     วัดหนองขอน             ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗

มีสำนักสงฆ์  ๑  แห่ง คือ สำนักสงฆ์โคกทม ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๒

ด้านสาธาณสุข

-          สถานทีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน   ๑   แห่ง

-          สถานพยายามเอกชน    ๓   แห่ง

-          อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ         ร้อยละ ๑๐๐

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม ๑. ถนนสัญจรระหว่างตัวอำเภอถึงตำบลและระหว่างตำบลมี ๓ สาย

-          ถนนลาดยางแอลฟัลต์ อบจ.หมายเลข บร.๒๐๑๘  สายกระสัง - โนนจำปา

-          ถนนลาดยางแอลฟัลต์ อบจ.หมายเลข บร.๔๐๖๘ สายกระสังข์ - เมืองโพธิ์

-          ถนนลาดยางแอลฟัลต์ อบจ.หมายเลข บร.๒๐๖๕ สายกันทรารมย์ – ชุมแสง

ถนนสัญจรภายในตำบล

-          ถนนดินยกระดับ

-          ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

-          ถนนดิน  ถนนหินคลุก

-          ถนนลาดยางแอสฟัลต์

การโทรคมนาคม

ในแต่ละหมู่บ้านมีโทรศัพท์สาธารณะไว้ให้บริการ สภาพปัจจุบันประชาชนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

การไฟฟ้า

ตำบลกันทรารมย์มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่มีบางครัวเรือนที่ยังไม่ได้ใช้บริการเนื่องจากเป็นครัวเรือนที่ตั้งขึ้นใหม่ ในเขตที่ยังไม่มีการขยายไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละของการใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๙๕

การประปา

ตำบลกันทรารมย์มีน้ำประปาให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่  ๑,๒,๔,๕,๗,๘,๙,๑๑,๑๒

ลักษณะการใช้ที่ดิน

ลักษณะการใช้ที่ดินของราษฎรในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ แบ่งเป็น พื้นที่พักอาศัย   พื้นที่ทำการเกษตร  และพื้นที่  สาธารณะ

 

ข้อมูลอื่นๆ

มวลชนจัดตั้ง

-          ลูกเสือชาวบ้าน

-          อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

-          ตำรวจชุมชน

 

 

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

   

 

 

    นายอาคม   สุระรัมย์ 
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง