วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • img_2662.jpg
 • img_2694.jpg
 • img_2733.jpg
 • img_2735.jpg
 • img_2767.jpg
 • img_2775.jpg
 • img_2833.jpg
 • img_2874.jpg
 • img_2938.jpg
 • __0031.jpg

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

พนักงาน อบต.

 

พนักงาน อบต.

alt

นายอาคม สุระรัมย์

ปลัด อบต.

alt

 

นายแสงสุรี ยืนยง

รองปลัด อบต.

 

alt

นางสาวธนัชพร ราชโสม

หัวหน้าสำนักปลัด

alt
นายวานิช หนิดภักดี
ผุ้อำนวยการกองคลัง
alt
นายนิติ นุแรมรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 alt
นายณฤทธิ์ ครั่งพิมาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
alt
นางสุพรรณี กะรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 alt
นางสาวสุรภา สายแก้ว

ผู้อำนวยการกองการเกษตร

สำนักงานปลัด อบต.

alt
นางสาวธนัชพร ราชโสม
หัวหน้าสำนักปลัด

alt
นายพรเทพ  เหมทานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

alt

นางสาวรัชณีวรรณ แววศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

alt

นางสาวจฑามาศ เกตุหิรัญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

alt
นางสาวอธิชา พัชรตานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

alt
นางระเบียบ เจริญเหลือ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

alt
นางรัตนา  ปานมน
ผู้ช่วยบุคลากร

alt
นายณัชกฤช เจริญภัทราภร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ.ส.อ.ธีร์ดนัย   เถลิงลาภ
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน

 

alt
นางชวัลรัตน์ คงนาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

alt
นายสมชาย นิวินรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)

 

alt
นางสาวสุรินภร์ ดัดตนรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

 

alt
นางสาวจันทร์ดี ยืนยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

alt
นายสนิท ปิดทอง
คนงานทั่วไป

 

alt
นางสาววรรลี เจริญรัมย์
คนงานทั่วไป

 

alt
นางวริณดา แววจิ้งหรีด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

alt
นายวีรพล นิพนรัมย์
คนงานทั่วไป

 

กองคลัง

alt

นายวานิช หนิดภักดีผู้อำนวยการกองคลัง

 

altนางสาวอุไรวรรณ์ แม็คเลียโน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

alt
นางสาวนิตยา ศรีพรหม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


ว่างเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน

 

alt
นางสาวกัญจนา นุการรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

 alt

นางสาวผกามาศ อัตชัยยง
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

alt
นางสาวณัฐกานต์ วงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
นางบัวชุม  สวัสดิ์พูน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

alt

นางปาณิศราพร เขียนสระน้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

กองสวัสดิการสังคม

alt
นางสุพรรณี  กะรัมย์
ผุ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 


 alt

นายศตวรรษ  นุแรมรัมย์

นักพัฒนาสังคม
(ลูกจ้างประจำ)


 

 alt
นางสาววัฒนี มั่นยืน
ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม

 

กองช่าง

alt
นายนิติ นุแรมรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

                   

  นายกฤต  ทุริสุทธิ์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 alt
นายวินิจ สายแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
alt
นายภิพัฒพงษ์ บุญสุด
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
alt
นายอดิศักดิ์ หอมนวล
คนงานทั่วไป

 

กองส่งเสริมการเกษตร

 alt
 นางสุรภา สายแก้ว
 ผู้อำนวยการกองการเกษตร

 

 

 

นายณรงค์  คุณมาศ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 alt
 นายทนง ได้ทุกทาง
 คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

alt

นายณฤทธิ์ ครั่งพิมาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

alt

นายไตรรงค์ นิพนธ์รัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 alt
นางสุภกาญจน์ นุแรมรัมย์
 ครู คศ.1

alt
 นางสาวศุภรัตน์ สติภา
ครู คศ.1

 

 alt

นางรัตนา นิสัยรัมย์
ครู คศ.1
alt
นางสาวพุทธนี เย็นมั่น
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
alt
นางสาวจิลภัทร ครั่งพิมาย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
alt
นางสาวประภัสดา สุโขรัมย์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
alt
นางสาวสุพรรษา ยั่งยืน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 alt

นางสาวรุ่งฟ้า ระดมบุญ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

alt
นางศิริลักษณ์ แสนคำลอ
 ครู คศ.1

 alt

นางชลิตา นิเรียงรัมย์
ครู คศ.1
 alt
นางศินีเนตร ในจิตต์

ครู คศ 1.

 

alt

นางสุที เรืองไกล

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 

 alt

นางสาวจุฬาลักษณ์  มาขุมเหล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

ตรวจสอบภายใน

 alt
นางสาวประณยา สกุลสายบุตร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

alt
นางสาวสมฤดี นุสอนรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

   

 

 

    นายอาคม   สุระรัมย์ 
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง