วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • img_2662.jpg
 • img_2694.jpg
 • img_2733.jpg
 • img_2735.jpg
 • img_2767.jpg
 • img_2775.jpg
 • img_2833.jpg
 • img_2874.jpg
 • img_2938.jpg
 • __0031.jpg

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

บ้านปลาย

ประวัติบ้านปลาย  หมู่ที่  ๔

ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง

 

.  สภาพทางประวัติศาสตร์

ผู้ก่อตั้งบุกเบิก  มีตามึง  ยายเภา  อพยพมาจากบ้านกันทรารมย์  เหตุที่อพยพมาจัดที่ทำกิน  และได้ตั้งชื่อชุมชนว่าบ้านปลาย  ความหมายที่ตั้งชื่อว่าบ้านปลายนั้น  เพระในเขตพื้นที่ตรงนั้นมีปลายน้ำ  หรือลำเหมืองสายหนึ่งมาจากทางทิศตะวันออก  ผ่านเขตพื้นที่ตรงนั้นไปจดห้วยเจมิง  จึงได้ตั้งชื่อชุมชนบ้านปลาย  ชาติพันธ์พูดภาษาเขมร  เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนสอนภาษาไทย  มีหนึ่งหลังคาเรือน  แล้วต่อๆมาก็มีครอบครัวอื่นอพยพตามมา  ถึงได้เป็นหมู่บ้านพอที่จะเป็นหมู่บ้านได้เมื่อถึงปี  พ.ศ. ๒๕๐๔  ในเดือนเมษายน  ทางฝ่ายปกครองได้ทำโครงการของบประมาณของทางกระทรวงมหาดไทย  แยกเป็นหมู่บ้านปลาย  พอถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๐๔  มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน  ได้แต่งตั้งนายอาน  มีรัมย์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หลังจากนั้นนายอาน  ได้ชักชวนประชาชนในหมู่บ้าน  ร่วมกันพัฒนา เช่น

ตัดถนนหนทาง  ห้วยหนองคลองบึง  และที่สาธารณะมาจนกระทั่งทุกวันนี้

.    สภาพทางภูมิศาสตร์

มีห้วยเจมิง

๒.๑ที่ตั้ง

พิกัด  14.982493,103.346563

๒.๒  อาณาเขต

ทิศเหนือ   จด  บ้านไผ่ลวก

ทิศใต้        จด  บ้านกะน็อบ

ทิศตะวันออก  จด  บ้านสระสี่เหลี่ยม

ทิศตะวันตก  จด  ห้วยเจมิง

๒.๓  ภูมิอากาศ

มี  ๓  ฤดู  คือ  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และฤดูร้อน

๒.๔  การคมนาคมติดต่อ

เข้าถนนสายกระสังโนนจำปา

 

.  ลักษณะการปกครอง

ได้กล่าวไว้แล้วในหลักฐานทางประวัติหมู่บ้าน

.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบหรือปรากฏการณ์ต่างๆ

ไม่มี

.  สภาพปัจจุบัน

ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือน  54  ครัวเรือน  มีประชากรจำนวน  ๒๕๕  คน  ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร  เรียนภาษาไทย  นับถือศาสนาพุทธ

๕.๑  สถานศึกษา  ไม่มี

๕.๒  ศาสนสถาน มีสำนักสงฆ์  จะตุราฎรสามัคคีธรรม  (วัดป่าบ้านปลาย)

.  ประเพณี/วัฒนธรรม/การละเล่นของชุมชน

ประเพณีวัฒนธรรม  เวลาที่จัดในช่วงสงกรานต์  วัตถุประสงค์เพื่อที่จะสืบทอดตามโบราณและรักษาประเพณีอันดีงาม  เอาไว้ให้แก่ลูกหลานต่อไป

.  ศิลปะหัตกรรมในท้องถิ่น

มีกลุ่มทอผ้ามีนางจำลอง  บุญสุด  เป็นประธานกลุ่มในหมู่บ้าน

.  อาหารประจำท้องถิ่น

อาหารครบ  ๕  หมู่  ประจำท้องถิ่น

.  บุคคลสำคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

มีนายสมุน   ศัตรูพินาศ  มีภูมิปัญญาทำการเกษตรผสมผสาน

๑๐.  แนวทางในการพัฒนาชุมชน

แนวทางในกานพัฒนา  จัดที่สาธารณะจัดประชุมประชาชน  เพื่อพัฒนาในด้านสังคม

 

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

   

 

 

    นายอาคม   สุระรัมย์ 
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง