วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • img_2662.jpg
 • img_2694.jpg
 • img_2733.jpg
 • img_2735.jpg
 • img_2767.jpg
 • img_2775.jpg
 • img_2833.jpg
 • img_2874.jpg
 • img_2938.jpg
 • __0031.jpg

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

alt

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรยกย่อง
ภูมิปัญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
alt

ครูภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติของแต่ละคนซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้สืบสานทั้งที่เป็นมาดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้นประสบการณ์ความคิดและวิถีการดำรงชีวิตของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สำคัญของแผ่นดิน ซึ่งกลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่นขอแนะนำครูภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์ ที่น่าสนใจและเรียนรู้ วิถีชีวิต/การปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เล็งเห็นความสำคัญ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ จึงได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ขึ้น

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีดังนี้

          ๑.นายถนอม     กลีบม่วง          ให้ความรู้เรื่อง ดนตรีไทย

  ๒.นางอุทัย       นิคงรัมย์          ให้ความรู้เรื่อง การบายศรีสู่ขวัญ
  ๓.นางลักขณา    นิพลรัมย์         ให้ความรู้เรื่อง การทำขนมพื้นบ้าน
  ๔.นางน้ำอ้อย    นานินรัมย์        ให้ความรู้เรื่อง สมุนไพร
  ๕.พระธรรนูญ    ให้ความรู้เรื่อง หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ  

 

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย หมอเป่ารักษากระดูก ประกอบด้วย

๑.นายโซน        นุชาญรัมย์                  หมู่ที่ ๑

 

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี  หมอทำมงคล/ไหว้ภูมิ/ทำเคราะห์บ้าน/ขึ้นบ้านใหม่/งานแต่งงาน ประกอบด้วย
        ๑.นายเลื่อน      นุพินรัมย์                   หมู่ที่ ๒

๒.นายสมัย       นุเรืองรัมย์                 หมู่ที่ ๙
.นายสู           นุชาญรัมย์                 หมู่ที่ ๑
๔.นายเฉลิมศักดิ์ สืบพรหม                  หมู่ที่ ๑

 

พิธีปังอ็อคเปรี๊ยะแค ประกอบด้วย

๑.นายสนอง นุเรืองรัมย์                      หมู่ที่ ๗

๒.นายจรูญ สุขโขรัมย์                        หมู่ที่ ๘

๓.นายสนิท นุเรืองรัมย์                       หมู่ที่ ๗

๔.นายพิชิต เยรัมย์                            หมู่ที่ ๗

๕.นายสถาพร เนียมอ่อน                     หมู่ที่ ๗

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร  การำปุ๋ยชีวภาพ ประกอบด้วย

          ๑.นายนพเก้า     ศิริแสงจันทร์              หมู่ที่ ๑
          ๒.นายสวัสดิ์      นิพลรัมย์                   หมู่ที่ ๒

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรม/ดนตรี  การสีซอ ประกอบด้วย

๑.นายเมือง       คงชนะ                    หมู่ที่ ๑
๒.นายวินัย       กมลรัมย์                   หมู่ที่ ๒

การรำตรด ประกอบด้วย

๑.นายเฉลิมศักดิ์ สืบพรหม                   หมู่ที่ ๑
๒.นายทองใบ     นุชาญรัมย์                หมู่ที่ ๑

การทำบายศรี ประกอบด้วย

          ๑.นางอุทัย       นิคงรัมย์                     หมู่ที่ ๒
          ๒.นางวันนา      กลีบม่วง                     หมู่ที่ ๒

คณะโตรด ประกอบด้วย

๑.นายสนิท นุเรืองรัมย์ (ครูเพลง ร้องนำ)    หมู่ที่ ๗

๒.นายสนอง นุเรืองรัมย์                          หมู่ที่ ๗

๓.นายเล็ก มีรสล้ำ                                  หมู่ที่ ๘

นางรำ ประกอบด้วย

๑.นางผุสดี ยอดทอง                          หมู่ที่ ๘

๒.นางจำเนียร ระดมบุญ                      หมู่ที่ ๗

๓.นางผกาวรรณ มีชัยรัมย์                   หมู่ที่ ๗

๔.นางวนาลี วิเวกรัมย์                        หมู่ที่ ๗

๕.นางสนอง ปิดทอง                         หมู่ที่ ๘

๖.นางรสริน มีอุดหนุน                        หมู่ที่ ๗

๗.นางภัตราภา นะรมรัมย์                    หมู่ที่ ๘

๘.นางสงวนจิต นิมินรัมย์                    หมู่ที่ ๗

๙.นางปุม แก้วยก                             หมู่ที่ ๘

๑๐.นางญาติ เกิดบุตร                        หมู่ที่ ๗

๑๑.นางสมจิตร จงสูง                         หมู่ที่ ๗

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม  การทำกระเป๋า ประกอบด้วย

๑.นางสาวิตรี หาสุข                           หมู่ที่ ๗

๒.นางธนาภรณ์ แก้วยก                      หมู่ที่ ๗

๓.นางบุญพา นิมินรัมย์                       หมู่ที่ ๗

๔.นางปิ่น เนียมอ่อน                          หมู่ที่ ๗

๕.นางละม้าย เยรัมย์                          หมู่ที่ ๗

๖.นางผกาวรรณ มีชัยรัมย์                   หมู่ที่ ๗

๗.น.ส.สุกัญญา โพนทะนา                  หมู่ที่ ๗

๘.นางสงวนจิต นิมินรัมย์                     หมู่ที่ ๗

การทอผ้าและทำกระเป๋า ประกอบด้วย

๑.นางอำนวย ดัดถุยาวัตร                    หมู่ที่ ๗

๒.นางวนาลี วิเวกรัมย์                        หมู่ที่ ๗

๓.นางธนาภรณ์ แก้วยก                      หมู่ที่ ๗

๔.นางจำเนียร ระดมบุญ                     หมู่ที่ ๗

๕.นางสงวนจิต นิมินรัมย์                    หมู่ที่ ๗

๖.นางทอ หงษ์ทอง                          หมู่ที่ ๗

๗.นางสดใส เนียมอ่อน                      หมู่ที่ ๗

๘.นางสำอางค์ มีอุดหนุน                    หมู่ที่ ๗

๙.นางสงบ นิมินรัมย์                         หมู่ที่ ๗

๑๐.นางปด โพธิ์ไทร                          หมู่ที่ ๗

๑๑.นางเพอะ หมู่ดี                            หมู่ที่ ๗

๑๒.นางเจียด มีอุดหนุน                      หมู่ที่ ๗

 

 

          


 


นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

   

 

 

    นายอาคม   สุระรัมย์ 
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง