วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • img_2662.jpg
 • img_2694.jpg
 • img_2733.jpg
 • img_2735.jpg
 • img_2767.jpg
 • img_2775.jpg
 • img_2833.jpg
 • img_2874.jpg
 • img_2938.jpg
 • __0031.jpg

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

alt

 

----  ผยแพร่ผลงานพัฒนาความสามารถทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก (3 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ที่ ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดแบบจิตปัญญา รายละเอียด

---- ประกาศ เรื่อง แจ้งรับเช็คเงินค้ำประกันสัญญา รายละเอียด

----- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียด

---- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด

---- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด

---- ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 7-8 รายละเอียด

---- ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 5 รายละเอียด

---- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียด

---- ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 รายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 รายละเอียด

---- ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 4 รายละเอียด

---- ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด

---- ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคล เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุุฒิสภา รายละเอียด

----ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอฟพลิเคชันกาเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

---- ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 3 รายละเอียด

----ประชาสัมพันธ์ โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่งรายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จะทำโครงการ ตรวจสุขภาพประจำปี โดยได้ประสานกับทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อออกมาให้บริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล

---- ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน รายละเอียด

---- ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของโรงเรือนและที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ไปรับแบบแสดงรายการภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียด

---- ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 2 รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หากมีความสนใจสามารถแจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยแจ้งรายชื่อณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ หรือแจ้งรายชื่อผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน

----ประกาศ เรื่องรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน

----ประกาศ เรื่อง แก้ไขโครงสร้างส่วนราชการ รายละเอียด

---- ประกาศกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า รายละเอียด

---- ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 1 รายละเอียด

----ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าประจำปีงบประมาณ 2561

---- ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2563 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1) รายละเอียด

----- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

---- ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รายละเอียด

-----อบต.กันทรารมย์ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อายุตั้งแต่ 7 ปี ไม่จำกัดจำนวน สมัครที่ งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

-----ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด

----ประกาศกำหนดจำนวนวันมาปฏิบัติราชการ และจำนวนวันมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน รายละเอียด

----รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด

----ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด

----ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) รายละเอียด

----ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561) รายละเอียด

----ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561) รายละเอียด

----ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว รายละเอียด

 ----ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียด

----ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงงบประมาณรายจ่ายของปี 61
รายละเอียดดังนี้

---- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียด

---- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด

----เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ ๒๕ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

---- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด

----มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมกับโรงงานยาสูบเปิดรับสมัครผู้พิการ โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา

----ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด

----ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ( 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) รายละเอียด

----ประกาศ เรื่อง แจ้งระงับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลกันทรารมย์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียด

----ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียด

----มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

----ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม

----สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม "นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ในวันที่ 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ รายละเอียดเพิ่มเติม

----ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ Ã‚ โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

----ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียดคลิกที่นี่

----องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์จะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเริอนและที่ดิน ภาษีป้าย เพื่อลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีฯ โดยจะเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าข่ายชำระภาษี ใน่ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ิ2560

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

   

 

 

    นายอาคม   สุระรัมย์ 
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง