วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

  • img_2662.jpg
  • img_2694.jpg
  • img_2733.jpg
  • img_2735.jpg
  • img_2767.jpg
  • img_2775.jpg
  • img_2833.jpg
  • img_2874.jpg
  • img_2938.jpg
  • __0031.jpg

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

เครื่องหมายอินทรธนู

เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

----เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใหม่)

----เครื่องหมายตำแหน่งอินทรธนู สำหรับ ลูกจ้างประจำ(ปรับปรุงแก้ไขใหม่)

เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใหม่)

ประเภทตำแหน่ง

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู

ทั่วไป

วิชาการ

อำนวยการท้องถิ่น

บริหารท้องถิ่น

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ

เครื่องแบบพิธีการ

-

ระดับเชี่ยวชาญ

9

ระดับสูง

9

ระดับสูง

9-10

1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็ก เพิ่มครุฑพ่าห์


ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน

ระดับอาวุโส

7

ระดับชำนาญการพิเศษ

8


ระดับชำนาญการ

6-7

ระดับกลาง

8


ระดับต้น

6-7

ระดับกลาง

8


ระดับต้น

6-7

1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็กขมวด


ช่อชัยพฤกษ์

ระดับชำนาญงาน

5-6

ระดับปฏิบัติการ

3-5

-

-

3 แถบเล็ก แถบบนขมวด


ช่อชัยพฤกษ์มีดอก 3 ดอก

ระดับปฏิบัติงาน

1-4

-

-

-

2 แถบเล็ก แถบบนขมวด


ช่อชัยพฤกษ์มีดอก 2 ดอก

รายละเอียดเกี่ยวกับการติดอินทรธนูในระดับต่าง ๆ (แบบพิธีการ)

ให้มีอินทรธนูแข็ง กว้าง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นสักหลาดสีดำ ติดทับเสื้อเหนือบ่า  ทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก อินทรธนูมีลายดังนี้

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก 2 ดอก

เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอินทรธนู


บ่าอินทรธนู 2 ดอก

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก 3 ดอก

เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของอินทรธนู


บ่าอินทรธนู 3 ดอก

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น และระดับกลาง

มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู


บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษเดิม

บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤษ์

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง

ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง

มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร เป็นขอบ ปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู และให้มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร ปิดที่ฐานด้านล่างของอินทรธนู


บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่

บ่าอินทรธนูช่อชัยพฤษ์ เพิ่มเส้นฐาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการติดอินทรธนูในระดับต่าง ๆ (แบบปฏิบัติราชการ)

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น และระดับกลาง

มีแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร

ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานเวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง