วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • img_2662.jpg
 • img_2694.jpg
 • img_2733.jpg
 • img_2735.jpg
 • img_2767.jpg
 • img_2775.jpg
 • img_2833.jpg
 • img_2874.jpg
 • img_2938.jpg
 • __0031.jpg

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 99 สายงาน ระบบแท่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 99 สายงาน ระบบแท่ง

 

1. ประเภทบริหารท้องถิ่น

2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

        - นักบริหารงานทั่วไป
       - นักบริหารงานการคลัง
       - นักบริหารงานช่าง
       - นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       - นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

       - นักบริหารงานประปา
       - นักบริหารงานการศึกษา
       - นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
       - นักบริหารงานการเกษตร

3. ประเภทวิชาการ

        - นักจัดการงานทั่วไป
       - นักทรัพยากรบุคคล
       - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
       - นิติกร
       - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
       - นักวิชาการเงินและบัญชี
       - นักวิชาการคลัง
       - นักวิชาการจัดเก็บรายได้
       - นักวิชาการพัสดุ
       - นักวิชาการตรวจสอบภายใน
       - นักวิชาการพาณิชย์
       - นักประชาสัมพันธ์
       - นักพัฒนาการท่องเที่ยว
       - นักวิเทศสัมพันธ์
       - นักวิชาการเกษตร
       - นักวิชาการประมง
       - นักวิชาการสวนสาธารณะ
       - นักวิทยาศาสตร์
       - นักวิชาการสาธาณสุข
       - พยาบาลวิชาชีพ
       - นักกายภาพบำบัด
       - นักอาชีวบำบัด
       - แพทย์แผนไทย
       - นักวิชาการสุขาภิบาล
       - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
       - นักโภชนาการ
       - นักเทคนิคการแพทย์
       - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
       - นักรังสีการแพทย์
       - เภสัชกร
       - ทันตแพทย์
       - นายสัตวแพทย์
       - นายแพทย์
       - วิสวกรโยธา
       - สถาปนิก
       - นักผังเมือง
       - วิศวกรเครื่องกล
       - วิศวกรไฟฟ้า
       - วิศวกรสุขาภิบาล
       - นักจัดการงานช่าง
       - นักพัฒนาชุมชน
       - นักสังคมสงเคราะห์
       - นักวิชาการศึกษา
       - บรรณารักษ์
       - นักวิชาการวัฒนธรรม
       - นักสันทนาการ
       - นักพัฒนาการกีฬา

       - กัณฑารักษ์
       - นักจัดการงานเทศกิจ
       - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       - เจ้าพนักงานทะเบียน

4. ประเภททั่วไป 
       - เจ้าพนักงานธุรการ
       - เจ้าพนักงานทะเบียน
       - เจ้าพนักงานเวชสถิติ
       - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       - เจ้าพนักงานการคลัง
       - เจ้าพนักงานพัสดุ
       - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
       - เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
       - เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
       - เจ้าพนักงานการเกษตร
       - เจ้าพนักงานประมง
       - เจ้าพนักงานสัตวบาล
       - เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
       - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
       - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
       - พยาบาลเทคนิค
       - เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
       - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
       -
ภชนาการ

       - เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
       - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
       - เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
       - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
       - สัตวแพทย์
       - นายช่างโยธา
       - นายช่างเขียนแบบ
       - นายช่างสำรวจ
       - นายช่างผังเมือง
       - นายช่างเครื่องกล
       - นายช่างไฟฟ้า
       - เจ้าพนักงานประปา
       - นายช่างศิลป์
       - นายช่างภาพ
       - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
       - เจ้าพนักงานห้องสมุด
       - เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
       - เจ้าพนักงานเทศกิจ
       - เจ้าพนักงานป้องกัน

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

   

 

 

    นายอาคม   สุระรัมย์ 
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง