foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

เนื่องจากปะปาหมู่2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำเปลี่ยนทรายกรอง เอาผักกระฉูดออก จากบริเวรแหล่งน้ำ
ท่อสูบน้ำดิบได้ปล่อยน้ำจากปะปาหมู่1 ไปใช้หมู่2 ทำให้น้ำไหลเบา กำหนดการจะเปิดน้ำหมู่ปะปาหมู่ 2 09.00 น.
แต่ช่วงเอาผักกระฉูดขึ้น ท่อสูบน้ำดิบ หักและคานค้ำท่อสูบน้ำเสียหาย กำลังดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม

 

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 นายก อบต.กันทรารมย์ ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบต.กันทรารมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้รับบริการของ อบต.กันทรารมย์ ในด้านคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.กันทรารมย์

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 อบต.กันทรารมย์ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการขออนุญาตใช้ที่สาธารณะประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองยาว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันทรารมย์ และอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 - 8 ดำเนินการป้องการและควบคุมโรคชิคุนกุนยาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
พร้อมนี้ทางผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ได้ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้จัดประชุมประชาคมตำบลร่วมกับ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กม. อสม. สมาชิกสภา อบต.กันทรารมย์ ส่วนราชการในตำบล หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้มีการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  ดูภาพเพิ่มเติม

 

ผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 

 23 มิถุนายน 2563 อบต.กันทรารมย์ ได้จัดประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม อสม. สมาชิก อบต.
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ร่วมวางแผนและนำเสนอโครงการของหมู่บ้าน

 

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 97 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2023 Copyright Wild Nature Rights Reserved.