foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 อบต.กันทรารมย์ ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” และแนวทาง การปฎิบัติตนทางจริยธรรม Do’s & Don’ts ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรมีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร โดยมีบุคลากรในสังกัดประกอบด้วยผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.กันทรารมย์ ได้ดำเนินการจัดประชุม โดยมีบุคลากรในสังกัดประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม โดยผู้บริหารได้มีการให้ความรู้ในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy ” แนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม Do’s & Don’t ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรมีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 อบต.กันทรารมย์ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมของตำบลซึ่งประกอบด้วย การดำเนินการจัดตลาดนัดโค – กระบือ  ตลาดนัดถนนคนเดิน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพสร้างรายได้ในตำบล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าอาวาสทุกวัดในตำบลกันทรารมย์ นายอำเภอกระสัง สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรอำเภอกระสัง ปศุสัตว์อำเภอกระสัง พัฒนาการอำเภอกระสัง ปลัดอำเภอกระสัง ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคประชาชน สรุปผลการประชุมในเรื่องตลาดนัดโคกระบือให้ชะลอไว้ก่อนเนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการเป็นที่สาธารณะประโยชน์อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัดตามที่อบต.กันทรารมย์ขอถอนสภาพการทำประโยชน์ในที่ดิน ส่วนโครงการตลาดนัดถนนคนเดินตำบลกันทรารมย์ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ ซึ่งจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ เวทีการแสดงออกต่างๆ ที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินการตามโครงการ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับประชาชน  เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ "พระพุทธมิ่งเมืองอำเภอกระสัง" พระประธานประจำอำเภอกระสัง ขึ้นประดิษฐาน ณ มณฑปที่ว่าการอำเภอกระสัง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวง“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” บริเวณริมถนนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยได้ถวายเทียนทุกวัดที่ในเขตตำบลกันทรารมย์

 

เมื่อวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 อบต.กันทรารมย์ ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี อบต.กันทรารมย์ ขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์ “ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองยาว” เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางประจำตำบล ศูนย์เรียนรู้และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบลกันทรารมย์  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ประชาชนมีความเห็นชอบให้อบต.กันทรารมย์ ได้ดำเนินการขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์ “ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองยาว” เพื่อดำเนินโครงการได้

กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ปีงบ 2565

กิจกรรมการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ปีงบ 2565