foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

alt

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้เชิญคณะกรรมการกองทุนฯมาประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปรึกษาหารือแลกเปลียนความคิดเห็น ชี้แจงเกียวกับการดำเนินงานกองทุนฯ

 

alt 

alt

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่องจัดทำทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

alt 

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มภาคีเครือข่าย (กลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.กันทรารมย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้รับการแนะนำจากเรานำไปปรับใช้ในตำบลของท่านไม่มากก็ได้ โดยมี หมอสมโภชน์และ หน.ผัน นำเสนอผลงานตามที่ได้ดำเนินการอย่างมุ่งมั่น  ทั้งนี้ได้รับคำชมเชยว่าเราสามารถ
ร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มภาคีเครือข่ายอย่างดีเยี่ยม สามารถให้ชุมชนคิดเองทำเองในการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกันทรารมย์ จำนวน 41 โครงการในปีงบประมาณ 2559

alt

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ก่อการดี (ครู ก) เพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็ก โดยการสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

alt

วันที่ 9 กันยายน 2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนอำเภอกระสังในการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน พร้อมกับรับรางวัลกองทุนตำบลดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2558 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อปวงชนชาวกันทรารมย์ 

alt 

 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการบริหาร

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.