foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ผู้ใหญ่บ้าน        นายเสวียร  นิพลรัมย์                               ครบวาระ   22 ม.ค.79
                        นายปัญญา  นุชาญรัมย์      ผช.ผญบ.
                        นายสิทธินนท์  เหลาศรี       ผช.ผญบ.

 

 

ประวัติบ้านกันทรารมย์  หมู่ที่  ๑

ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง

.  สภาพทางประวัติศาสตร์

บ้านกันทรารมย์แต่เดิมแยกมาจาก  บ้านกะน๊อบ  ปัจจุบันที่ตั้งบ้านสระสี่เหลี่ยม  คนที่ก่อตั้งหมู่บ้านสมัยนั้น ประมาณ  ๕  คน  มีชื่อ  นายเมือง,นายคง,นายเคิล  เป็นต้น  พวกนี้อพยพมาจากบ้านเมือง  จ.สุรินทร์  ชื่อเดิมว่า  “บ้านกะน๊อบ”เป็นภาษาเขมร  แปลว่า  กลบขุมทรัพย์  มีขุมทรัพย์อยู่ใต้ปราสาท  สร้างด้วยหินแกรนิต  เล่ากันว่า  มีพวกนายควาญช้างมาขุดเอาทรัพย์จากฐานปราสาทไปแต่น้ำเต็มไปหมด  สุดท้ายต้องเอาของกลับมาไว้ที่เดิม  แต่ก่อนมีหลักบ้านขนาดใหญ่มากอยู่ทางทิศตะวันตกของปราสาท  มีสระน้ำเรียกว่า  “สระแก้ว” ต่อมาบ้านกะน๊อบต้องเปลี่ยนชื่อเป็น  “บ้านคันทรารมย์” เพราะผู้ว่าสมัยนั้น  พ.ศ.๒๔๙๖  มากับกองคาราวานเกวียน   ได้พักในป่าลำดวนหอมกลิ่นดอกลำดวน จึงตั้งชื่อบ้านคันทรารมย์  ปัจจุบันเพี้ยนเป็น  “กันทรารมย์”  แปลว่า  ถ้ำ,ซอกเขา  ภาษาที่ใช้พูด  มี  เขมร,ไทย,ลาว  สภาพหมู่บ้านในสมัยนั้น  มี ๕-๖  ครอบครัว  มี  นายเมือง  นายคง  เป็นผู้นำ

.สภาพทางภูมิศาสตร์

สภาพพื้นที่เรียบ  บางช่วงเป็นที่ดอน  ทางตะวันออกมีที่สาธารณะโคกหนองยาว  มีหนองน้ำขนาด  ๓๐๐  ไร่  ๑แห่ง  ขนาด  ๒๕  ไร่  ๑ แห่ง  ขนาด  ๕๒  ไร่  ๑  แห่ง  รวม  ๓  แห่ง  ปัจจุบันแหล่งน้ำทั้ง  ๓  ที่นั้นในฤดูแล้งน้ำจะแห้งหมดใช้การไม่ได้

ทางตะวันตกมีเหมือง  ๑  สาย  น้ำแห้งในฤดูแล้ง  ถัดไปมีลำห้วยเจมิง  น้ำมีตลอดปีเพราะได้ขุดลอกโดยงบ  อบต.  แต่น้ำในห้วยเป็นน้ำเสีย  น้ำเน่าเหม็นสาเหตุมาจากฟาร์มหมูอยู่ต้นทางหลายฟาร์ม  ถัดลำห้วยไปทางตะวันตก มีหนองไผ่อยู่หนึ่งแห่ง  จุดนี้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างดี  แต่สภาพตื้นเขินไม่มีน้ำเลยชาวนาเดือดร้อนกันมาก

๒.๑  ที่ตั้ง

เลขที่....................รหัส...........................รุ้ง............................แวง..........................

๒.๒  อาณาเขต

ทิศเหนือ  จด   บ้านกะน็อบ,บ้านสระสี่เหลี่ยม

ทิศใต้       จด  บ้านระกา-เสม็ด

ทิศตะวันออก จด  บ้านกะโลง

ทิศตะวันตก  จด  บ้านปรีเวง

๒.๓  ภูมิอากาศ

มี  ๓  ฤดู  คือ  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และฤดูร้อน

๒.๔  การคมนาคมติดต่อ

สายกระสัง-โนนจำปา  ตัดผ่านกลางหมู่บ้าน  แยกชุมแสง-หนองขอน-กะโลง-กะน๊อบ-สระสี่เหลี่ยม  จากลำดวนผ่านไผ่ลวก-โคกใหญ่บ้านปลาย-กะน๊อบ-สระสี่เหลี่ยม   เข้าเขตบ้านกันทรารมย์  สายนี้ทะลุไปสตึก  ไปจอมพระ  เขตสุรินทร์  หรือเข้ามาทางเมืองไผ่  บ้านอโนทัย  บ้านสวาย  กะน๊อบ  กันทรารมย์  นับจากต้นทางกระสังตรงไปบ้านแต้  บ้านระกาเสม็ด  กันทรารมย์  กะน๊อบ  บ้านปลาย  บ้านโคกใหญ่ ไผ่ลวก  ลำดวน  หนองพลวง  โคกสิง  โนนจำปา  แยกตะวันตก  สตึก  ตะวันออกจอมพระ  เข้าเขตสุรินทร์

.  ลักษณะการปกครอง

ได้กล่าวไว้แล้วในประวัติหมู่บ้าน

.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์  ที่พบหรือปรากฏการณ์ต่างๆ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบมีคอกกะน๊อบ  หลักไม้เป็นหลักขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน  นอกจากานี้มีคอกกะน๊อบหลักกลางหมู่บ้านแล้ว  ยังมีร่องรอยปราสาทสระน้ำอยู่ติดทางทิศตะวันตกลอกหนองน้ำทางทิศตะวันออกเจอวัตถุโบราณ  เช่น ไห  ,เงินสำริดโบราณ  แต่เสียดายปัจจุบันเป็นที่เอกชนไปหมด  เพราะไม่มีผู้อนุรักษ์ไว้แต่ก็พอมีให้เห็นบ้าง  บางหลักฐาน  เช่น  ปราสาทคอกกะน๊อบ  ในอดีตที่ผ่านมาทั้งกันทรารมย์  กะน็อบ  สระสี่เหลี่ยม   เป็นอยู่บ้านเดียวกัน  กันทรารมย์แยกไปทางใต้ กะน๊อบแยกไปทางตะวันตก  ปัจจุบันตรงจุดอดีตชื่อหมู่บ้านสระสี่เหลี่ยม  ตั้งชื่อตามสระน้ำ

อดีตเหลือไว้แต่ความทรงจำจากการบอกเล่าจากคนที่สูงอายุในหมู่บ้าน  สิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้น  ตั้งอยู่  และดับไปตามกาลเวลา  ขาดคนรักษาที่ทั้งหลายไปหมด

.  สภาพปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน  จำนวนหลังคาเรือนประมาณ  ๒๐๐ หลังคาเรือน  มีประชากรประมาณ  ๑๑,๐๐๐  คน  อาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก  เลี้ยงวัว-ควาย  รองลงมา   นับถือศาสนาพุทธ  เกือบทั้งหมด  ศาสนาคริสต์  ๑  คน  ศาสนาอิสลาม  ๑  คน  มีวัดเป็นจุดศูนย์กลาง  โดยมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้นำทางจิตใจ

๕.๑  สถานศึกษา  มีโรงเรียนประถม  มีสถานีอนามัย  ๑  แห่ง มีศูนย์เกษตรเทคโนโลยีของโรงเรียน  มีองค์การบริหารส่วนตำบล  ภาษาที่ใช้พูดเป็นภาษาไทย  เป็นภาษากลาง  ภาษาท้องถิ่น  มี  เขมร  ไทย  ลาว

๕.๒  ศาสนสถาน  ที่สำคัญคือวัดเป็นแหล่งรวมจิตใจ  ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมี  โบสถ์  ทำเป็นลายไทย  ช่อฟ้าใบระกา  ฝาผนังข้างภายใน  มีรูปพุทธประวัติ  ดูสวยงาม  อนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาสนาลาย  ตัวอย่างจากเขาพนมรุ้ง นอกจากนี้ยังมี  การส่งเสริมอนุรักษ์ ดนตรีไทย  เด็กได้ประโยชน์ยามว่าง  เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด

.  ประเพณี/วัฒนธรรม/การละเล่นของชุมชน

ประเพณีวัฒนธรรม  การทำบุญในช่วงเทศกาลต่างๆ  เช่น  ทำบุญวันเข้าพรรษา  วันออกพรรษาเป็นต้น ฯลฯ  เล่นตะรดช่วงสงกรานต์  รำอันเร  ทำเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไว้เหตุผลที่จัดเชื่อกันว่า  ปีหนึ่งที่มาบรรจบคล้ายวันปีใหม่ของคนไทย

การสืบทอดประเพณี  อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามยุคสมัย   แต่ก็พยายามช่วยกันอนุรักษ์  ให้นานตราบนาน  เพื่อลูกหลาน  ได้เรียนรู้จดจำกระทำต่อๆกันไป  ประเพณีหลัก  วันนั้น  มี  สรงน้ำพระพุทธรูป  พระสงฆ์  รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ  กระทำกันมาทุกๆปี   หลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบัน

 

.  ศิลปะหัตกรรมในท้องถิ่น

ศิลปะหัตกรรมในท้องถิ่น  มี  เครื่องจักสาน  ทอผ้า  งานกไม้   ช่างตัดเย็บ  ส่วนใหญ่จะทำเป็นรายบุคคล  ชื่อนาย  ยัน  สุโขรัมย์  (ทำเครื่องจักสาน)

ทอผ้ามีจำนวนมากเกือบทั้งหมู่บ้าน (ทำเป็นรายบุคคล)

ช่างตัดเย็บ  รายบุคคล  ทำ  ๕-๖  คน  มี  คุณเด่น  จริตรัมย์  เป็นเจ้าของ

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  มี  ขนมนางเล็ก  โดยขึ้นทะเบียนแล้ว  มี  คุณประนอม  ดีสม  เป็นประธานกลุ่ม

.  อาหารประจำท้องถิ่น

อาหารประจำท้องถิ่น  มีน้ำพริก  เป็นหลัก  มีผัก  กะถิน  ผักบุ้ง  ผักตำลึง  นอกจากนี้ยังมีผักที่มีอยู่ในพื้นที่หลายๆอย่าง

.  บุคคลสำคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

๑.  พระครูสังวราภิรักษ์  เจ้าคณะอำเภอกระสัง

๒.  อาจารย์  สมุห์ไท  นุแรมรัมย์  เป็นช่างฝีมือปูนปั้น  อยู่บ้านเลขที่  ๑๑๖/๑  ม.๑

๓.  หมอนวดแผนโบราณ  ชื่อ  นางสุมลรัตน์  นิสัยรัมย์  อยู่บ้านเลขที่  ๕๗  ม.๑

๔.  นักดนตรีศิลปิน  นายจิรวัฒน์  จริตรัมย์  อยู่บ้านเลขที่  ๖๖  ม.๑,นายธีร์  กิตติธรรมโสภณ

๕.  หมอแผนโบราณ  ชื่อ  นายหอม  จริตรัมย์  อยู่บ้านเลขที่  ๒๖  ม.๑

๑๐.  แนวทางในการพัฒนาชุมชน

๑.  เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ถ้าได้บูรณะอนุรักษ์ไว้เพราะปัจจุบันไม่มีใครดูแลเลย

๒.  เป็นศูนย์กลางทางศาสนาพิธี  เป็นจุดศูนย์กลางของตำบลกันทรารมย์.

๓.  เป็นแหล่งในการศึกษา  ฐานปราสาท  โคกกะน๊อบ  โคกหนองยาว  ๓  ที่นี้  ถ้าได้ซ่อมแซมอนุรักษ์  ขุดเพิ่มเติม  เป็นแหล่งศึกษาอันยิ่งใหญ่

๑๑.  บุคคลต่างประเทศที่มาเป็นบุตรเขยบุตรสะใภ้ในหมู่บ้านนี้

๑.  นายปีเตอร์    จากประเทศอังกฤษ  เป็นเขยนายลอง  อยู่บ้านเลขที่  ๗๒  ม.๑

๒.  นายคราวบี้  จากประเทศเยอรมัน เป็นเขยนายพ่อง   อยู่บ้านเลขที่  ๘๑  ม.๑

๓.  นายพราว(ปีเตอร์)จากประเทศเยอรมัน  เป็นเขยนางงอย  อยู่บ้านเลขที่  ๓๓  ม.๑

๔.  นายบูเซอร์  จากประเทศสวีเดน เป็นเขยนางโสภา

 

ผู้สัมภาษณ์(ผู้จัดทำ)

ชื่อ   นาย   สาย  บัวทอง ปัจจุบัน   นายบุญส่ง   ศิริแสงจันทร์  2553

ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  ม.๑

ที่อยู่  ๖๗  บ้านกันทรารมย์  ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์

ประวัติส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์(ผู้รู้ในท้องถิ่น)

ชื่อ  นายพลน   กองทุน

ตำแหน่ง  ข้าราชการบำนาญ  อายุ  ๗๔  ปี  ชื่อคู่สมรส  นางหอมศรี  กองทุน

ที่อยู่  บ้านสระสี่เหลี่ยม  ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์

จำนวนบุตร  ๕  คน

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.