foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ประวัติบ้านปลาย  หมู่ที่  ๔

 ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง

 

ผู้ใหญ่บ้าน               นายชารี  เจริญรัมย์            ครบวาระ 22 มิถุนายน 2576
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      นายจำเนย  ละเมียด
                                นางอัจฉรา  ฉลาด

 

 

๑.  สภาพทางประวัติศาสตร์

 

ผู้ก่อตั้งบุกเบิก  มีตามึง  ยายเภา  อพยพมาจากบ้านกันทรารมย์  เหตุที่อพยพมาจัดที่ทำกิน  และได้ตั้งชื่อชุมชนว่าบ้านปลาย  ความหมายที่ตั้งชื่อว่าบ้านปลายนั้น  เพระในเขตพื้นที่ตรงนั้นมีปลายน้ำ  หรือลำเหมืองสายหนึ่งมาจากทางทิศตะวันออก  ผ่านเขตพื้นที่ตรงนั้นไปจดห้วยเจมิง  จึงได้ตั้งชื่อชุมชนบ้านปลาย  ชาติพันธ์พูดภาษาเขมร  เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนสอนภาษาไทย  มีหนึ่งหลังคาเรือน  แล้วต่อๆมาก็มีครอบครัวอื่นอพยพตามมา  ถึงได้เป็นหมู่บ้านพอที่จะเป็นหมู่บ้านได้เมื่อถึงปี  พ.ศ. ๒๕๐๔  ในเดือนเมษายน  ทางฝ่ายปกครองได้ทำโครงการของบประมาณของทางกระทรวงมหาดไทย  แยกเป็นหมู่บ้านปลาย  พอถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๐๔  มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน  ได้แต่งตั้งนายอาน  มีรัมย์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หลังจากนั้นนายอาน  ได้ชักชวนประชาชนในหมู่บ้าน  ร่วมกันพัฒนา เช่น

 

ตัดถนนหนทาง  ห้วยหนองคลองบึง  และที่สาธารณะมาจนกระทั่งทุกวันนี้

.    สภาพทางภูมิศาสตร์

มีห้วยเจมิง

๒.๑ที่ตั้ง

พิกัด  14.982493,103.346563

๒.๒  อาณาเขต

ทิศเหนือ   จด  บ้านไผ่ลวก

ทิศใต้        จด  บ้านกะน็อบ

ทิศตะวันออก  จด  บ้านสระสี่เหลี่ยม

ทิศตะวันตก  จด  ห้วยเจมิง

๒.๓  ภูมิอากาศ

มี  ๓  ฤดู  คือ  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และฤดูร้อน

๒.๔  การคมนาคมติดต่อ

เข้าถนนสายกระสังโนนจำปา

 

.  ลักษณะการปกครอง

ได้กล่าวไว้แล้วในหลักฐานทางประวัติหมู่บ้าน

.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบหรือปรากฏการณ์ต่างๆ

ไม่มี

.  สภาพปัจจุบัน

ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือน  54  ครัวเรือน  มีประชากรจำนวน  ๒๕๕  คน  ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร  เรียนภาษาไทย  นับถือศาสนาพุทธ

๕.๑  สถานศึกษา  ไม่มี

๕.๒  ศาสนสถาน มีสำนักสงฆ์  จะตุราฎรสามัคคีธรรม  (วัดป่าบ้านปลาย)

.  ประเพณี/วัฒนธรรม/การละเล่นของชุมชน

ประเพณีวัฒนธรรม  เวลาที่จัดในช่วงสงกรานต์  วัตถุประสงค์เพื่อที่จะสืบทอดตามโบราณและรักษาประเพณีอันดีงาม  เอาไว้ให้แก่ลูกหลานต่อไป

.  ศิลปะหัตกรรมในท้องถิ่น

มีกลุ่มทอผ้ามีนางจำลอง  บุญสุด  เป็นประธานกลุ่มในหมู่บ้าน

.  อาหารประจำท้องถิ่น

อาหารครบ  ๕  หมู่  ประจำท้องถิ่น

.  บุคคลสำคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

มีนายสมุน   ศัตรูพินาศ  มีภูมิปัญญาทำการเกษตรผสมผสาน

๑๐.  แนวทางในการพัฒนาชุมชน

แนวทางในกานพัฒนา  จัดที่สาธารณะจัดประชุมประชาชน  เพื่อพัฒนาในด้านสังคม

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.