foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ประวัติบ้านโคกยาง  หมู่ที่  ๕

 ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง

ผู้ใหญ่บ้าน        นางศศิธร  สุมหิรัญ            ครบวาระ 16 ธันวาคม 2579
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางสุภาพ  โคตรุชัย
                              นายประภพ  ทะรารัมย์

.  สภาพทางประวัติศาสตร์

ต้นกำเนิดบ้านโคกยางมีดังต่อไปนี้   นานมาแล้ว  มีตากลิน  กับยายฉุน  อพยพมาจากบ้านตาเสามาอยู่บ้านโคกสูง  แล้วย้ายจากโคกสูงไปอยู่บ้านโคกยาง มีอยู่หลังคาเดียว  และต่อมามีอีกครอบครัวหนึ่งคือ  ตามัย   ยายแหวน  อยู่ต่อมาอีกระยะหนึ่ง  มีตารัน   ยายลอยตามมาอีก  และตาเอ็น  ตาจันทร์  ยายเขียว  ตาเคลี้ยง  ยายเงียบ

ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่นสืบเชื้อสายมาจนปัจจุบันนี้  มีตาเคลิมยายฉุนเป็นผู้นำหรือเรียกว่าผู้ใหญ่บ้าน  อาชีพทำไร่ปลูกข้าวสมัยนั้นคนข้างนอกบอกว่าสภาพพื้นที่ ที่บ้านโคกยางไม่เหมาะเท่าไรนัก  เพระถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเนินหัวช้าง  แต่ตากลินยายฉุนอยู่ได้จนมีลูกมีหลาน เหลนโหลนกระทั่งทุกวันนี้   ที่ได้ชื่อว่าาบ้านโคกยาง  เพราะมีป่าต้นยางเป็นจำนวนมาก

.  สภาพทางภูมิศาสตร์

พื้นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่  รูปทรงของพื้นที่แบบนี้ไม่เคยให้ความอุดมสมบูรณ์ได้  แต่เบื้องต้นนั้นสภาพเป็นพื้นที่ป่าต้นยาง  เป็นจำนวนมาก  (ปัจจุบันไม่มีหลงเหลือเลย)  จึงได้ชื่อว่า  บ้านโคกยางมาตลอด

๒.๑  ที่ตั้ง

พิกัด  14.995883,103.33491

๒.๒  อาณาเขต

ทิศเหนือ  จด  บ้านศรีภูมิ

ทิศใต้       จด  บ้านดอนยาว

ทิศตะวันออก  จด  บ้านโคกใหญ่

ทิศตะวันตก  จด  บ้านสวายและบ้านตะเสก

๒.๓  ภูมิอากาศ

มี  ๓  ฤดู  คือ  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และฤดูร้อน

๒.๔  การคมนาคมติดต่อ

จากโคกยางไปถึงบ้านโคกใหญ่  ออกไปอำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  แยกไปบ้านสวาย  ตำบลเมืองไผ่  ไปอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  แยกไปบ้านตะเสก คันรุ้ง  ออกไปอำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  แยกไปบ้านอโณทัย  ออกไปอำเภอกระสังก็ได้  เพระออกได้สองทาง ไปทางทิศตะวันออกก็ได้  ไปทางทิศตะวันตกก็ได้  หรือแยกไปบ้านศรีภูมิอีกด้วย

 

.  ลักษณะการปกครอง

ได้กล่าวไว้แล้วในหลักฐานทางประวัติหมู่บ้าน

.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบหรือปรากฏการณ์ต่างๆ

ไม่มี

.  สภาพปัจจุบัน

ปัจจุบันจำนวน ครัวเรือน  ๑๔๔  หลังคาเรือน  มีจำนวนประชากร  ๘๔๑  คน  หญิง  ๔๒๖  คน  ชาย  ๔๑๕  คน  ส่วนมากมีอาชีพทำนา พูดภาษาเขมร  ศาสนาพุทธ  ผู้นำทางจิตใจศูนย์กลางชุมชนมีวัด  และโรงเรียน

๕.๑  สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกยาง

๕.๒  ศาสนสถาน  วัดประชุมวารี  บ้านโคกยาง  ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์

.  ประเพณี/วัฒนธรรม/การละเล่นของชุมชน

มีดนตรีโบราณ  ประจำท้องถิ่น ได้มโหรี  มีผู้แสดงดังต่อไปนี้

๑.  นายงาม   เจี่ยวรัมย์

๒.  นายคาน  คะคงรัมย์

๓.  นายเต็ม  จริตรัมย์

๔.  นายสรวย  เจี่ยสารัมย์

๕.  นายวิสุทธิ   พ่อค้า

๖.  นายและ  นะรานรัมย์

ตามยุคตามสมัยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ประเพณียังเชื่อและสะท้อนความเชื่อแบบดังเดิมอยู่

.  ศิลปะหัตกรรมในท้องถิ่น

ศิลปะหัตกรรมในท้องถิ่น  ประเภทเครื่องจักสาน  ได้แก่

๑.  นายเชิญ  เจี่ยวรัมย์

๒.  นายเบือน   พิรานรัมย์

ประเภททอผ้าได้แก่

๑.  นางติ่ว   ศัตรูพินาศ

๒.  นางสำรวย   พิรัมย์

๓.  นางเสงี่ยม   เจี่ยวรัมย์

ประเภทงานไม้ได้แก่

๑.  นายชวน   นุสิทธิรัมย์

๒.  นายทรงเดช  มาคะเต

๓.  นายจำรัส   เจริญรัมย์

ประเภทช่างตัดเย็บได้แก่

๑.  นางจันทร็ทิพษ์  เจี่ยสารัมย์

๒.  นางแต้ว   หะพินรัมย์

๓.  นางแมน   นะยอมรัมย์

นำโดยกลุ่มอาชีพรายบุคคล

.  อาหารประจำท้องถิ่น

อาหารประจำท้องถิ่นได้แก่  ผักกระถิน  ผักตำลึง  มะเขือ  เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

.  บุคคลสำคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

บุคคลสำคัญในท้องถิ่น  ได้แก่

๑.  พระครูประภากรวรดิษฐ์

นักปราชญท้องถิ่น

๑.  นายเปลื้อง  พิเรศรัมย์

ประเภทช่างฝีมือ  ได้แก่

๑.  นายธง   พรหมสวัสดิ์

หมอแผนโบราณ  ได้แก่

๑.  นายโปย   จะเช่นรัมย์

เกษตรผสมผสาน  ได้แก่

๑.  นายเฟื่อง  เพื่อนรัมย์

นักดนตรีมีกลุ่มมโหรีเป็นต้น

๑๐.  แนวทางในการพัฒนาชุมชน

๑.  วัดท่าประชุมวารี  เป็นศูนย์กลางทางศาสนา

๒.  ร.ร.บ้านโคกยางเป็นแหล่งในการศึกษา

--------------

ผู้สัมภาษณ์ (ผู้จัดทำ)

ชื่อ  นายบุญอี   หะพินนรัมย์

ตำแหน่ง   ส.อบต.กันทรารมย์  ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งประธานสภา ฯ 2555

ที่อยู่  ๗๕  ม.๕  ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์

ประวัติส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้รู้ในท้องถิ่น)

ชื่อ  นายเชิญ    เจี่ยวรัมย์

ตำแหน่ง  ผู้รู้ในท้องถิ่น  อายุ  ๗๒  ปี  ชื่อ คู่สมรส  นางอึม  เจี่ยวรัมย์

ที่อยู่  ๕๕  ม.๕  ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.