foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ประวัติบ้านปรีเวง  หมู่ที่  ๑๐

 ผู้ใหญ่บ้าน             นายเรียงศักดิ์  เจียวรัมย์     (กำนัน 20 เม.ย.2566 )            ครบวาระ  1 เมษายน 2571

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        นายสิน  พันธุ์ศรี
                                 นายสมพงษ์  เกรียรัมย์

 

ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง

.  สภาพทางประวัติศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของบ้านปรีเวง  แต่ก่อนชื่อว่า  ดอนยาว  แต่ทุกวันนี้แยกมาเป็น  บ้านปรีเวง  แต่เดิมชาวบ้านอพยพมาจาก  จังหวัดสุรินทร์  ศรีษะเกษ  เป็นชาวเผ่าเขมร  ส่วย  ลาว  เหตุที่อพยพมาและได้ตั้งชุมชนชื่อว่า  ดอนยาว  เริ่มแรกมี  ๑๐  หลังคาเรือน  ผู้นำชุมชน คือ  นายแลน  เจริญรัมย์  อพยพมาช่วงปี  พ.ศ. ๒๓๖๗  หมู่บ้านในช่วงนั้น  บ้านมุงหญ้าคา  เสาไม้

ประวัติที่ได้ชื่อว่า  ปรีเวง  เพราะต้องการแยกหมู่  จากบ้านดอนยาว  หมู่ที่  ๒  ตำบลเมืองไผ่ในสมัยนั้น  มาเป็น บ้านปรีเวงตำบลกันทรารมย์

.  สภาพทางภูมิศาสตร์

สภาพพื้นที่  หมู่บ้าน  เป็นที่ราบ  เป็นป่าที่มีไม้นานาพันธ์  อุดมสมบูรณ์  ทีดินยังไม่มีกรรมสิทธิ์  สามารถจับจองได้ตามต้องการ

๒.๑  ที่ตั้ง

พิกัด  14.955596,103.311491

๒.๒  อาณาเขต

ทิศเหนือ  จด  ตำบลเมืองไผ่

ทิศใต้  จด  ตำบลกระสัง

ทิศตะวันออก  จด  บ้านระกา

ทิศตะวันตก  จด  บ้านกลัน

๒.๓  ภูมิอากาศ

๒.๔  การคมนาคมติดต่อ  เส้นทางสาย  กระสัง  -  เมืองโพธิ์  ผ่าน  ถนนลัดสู่ตำบลกันทรารมย์

ถนนคันดิน  เชื่อมหมู่บ้านอื่นๆ  แต่ก่อนเป็นทางเกวียน  ทุกเส้นทาง

.  ลักษณะการปกครอง

ดังที่กล่าวไว้ในประวัติของหมู่บ้าน

.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบหรือปรากฏการณ์ต่างๆ

ไม่มี

.  สภาพปัจจุบัน

มีจำนวนครัวเรือน  ๑๖๕  ครัวเรือน  จำนวนประชากร  มี  ๑,๓๔๗  คน

อาชีพหลักในหมู่บ้านคือ  การทำนา

พูดภาษาไทย  เขมร  ส่วย  ลาว        ศาสนาพุทธ

๕.๑  สถานศึกษา  โรงเรียน

๕.๒  ศาสนสถาน  วัด

.  ประเพณี/วัฒนธรรม/การละเล่นของชุมชน

ประเพณีความเชื่อของชาวบ้าน  เรื่องทำบุญบ้านให้เป็นสิริมงคล  และโดนตา  สาดใหญ่  ทำทุกปี ประมาณ  เดือน  ๑๐

เซ่นตาหมู่บ้าน  เป็นความเชื่อของชุมชนสืบต่อถึงลูกหลาน    ประมาณเดือน  ๓  ของทุกปี

การทำบุญบ้านประมาณเดือน  ๖  ของทุกปี

.  ศิลปะหัตกรรมในท้องถิ่น

ไม่มี

.  อาหารประจำท้องถิ่น

ส้มตำปลาร้า  -   ผักบุ้งผักกาด

.  บุคคลสำคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

ไม่มี

๑๐.  แนวทางในหารพัฒนาชุมชน

ไม่มี

ผู้สัมภาษณ์ (ผู้จัดทำ)

ชื่อ  นายชาญชัย   แก้วพิกุล

ตำแหน่ง  สมาชิก  อบต.

ที่อยู่  ๔  หมู่  ๑๐  ต.กันทรารมย์   อ.กระสัง   จ.บุรีรัมย์

 

ประวัติส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้รู้ในท้องถิ่น)

ชื่อ  นาย  บุญมี    เจียวรัมย์  อายุ   ๘๐  ปี  ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่

จำนวนพี่น้อง         คน    จำนวนบุตร    คน

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 160 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.