foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

พนักงาน อบต.

 
นายอาคม  สุระรัมย์
ปลัด อบต.
0994253965

นายแสงสุรี  ยืนยง
รองปลัด อบต.
0896259014

 

      alt          นางสาวธนัชพร ราชโสม
หัวหน้าสำนักปลัด
0898444208

        alt                  นายวานิช หนิดภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง  
0817781324

   alt
       นายนิติ นุแรมรัมย์
      ผู้อำนวยการกองช่าง
         0821488517

     alt
       นายณฤทธิ์ ครั่งพิมาย
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา
        0860556265
      alt
       นางสุพรรณี กะรัมย์
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
        0810752451
     alt
       นางสาวสุรภา สายแก้ว
    ผู้อำนวยการกองการเกษตร
            0962594940

สำนักงานปลัด อบต.

 

alt 
นางสาวธนัชพร ราชโสม
หัวหน้าสำนักปลัด

alt
นายพรเทพ  เหมทานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

alt

นางสาวรัชณีวรรณ แววศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 

 alt
นางสาวอธิชา พัชรตานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

alt 
นางระเบียบ เจริญเหลือ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

alt
นายณัชกฤช  เจริญภัทราภร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

   

ว่าง

 

 


เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน

 

alt 
นางชวัลรัตน์ คงนาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

alt
นายสมชาย นิวินรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)

 

 

  

 

 

 

ว่าง

 

 


นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 

 

กองคลัง 

alt

   นายวานิช หนิดภักดี
   ผู้อำนวยการกองคลัง

 

alt
นางสาวอุไรวรรณ์ แม็คเลียโน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

alt
นางสาวนิตยา ศรีพรหม
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาววรรณพร  ปัญญางาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 


ว่าง

  


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

alt
นางบัวชุม สวัสดิ์พูน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

กองสวัสดิการสังคม

        alt
          นางสุพรรณี  กะรัมย์
    ผุ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 

 alt

       นายศตวรรษ  นุแรมรัมย์
      นักพัฒนาสังคม
      (ลูกจ้างประจำ)

 


 

 

กองช่าง

 

     alt
        นายนิติ นุแรมรัมย์
       ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกฤต ทุริสุทธิ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

ว่าง

  

 

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

 

กองส่งเสริมการเกษตร

 

      alt
นางสุรภา สายแก้ว
ผู้อำนวยการกองการเกษตร

 

นายณรงค์  คุณมาศ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

      

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

alt

 นายณฤทธิ์ ครั่งพิมาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   

 

ว่าง

 

     

 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

     alt
       นายไตรรงค์ นิพนธ์รัมย์
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

            alt
นางสุภกาญจน์ นุแรมรัมย์
ครู คศ.1

           alt
           นางสาวศุภรัตน์ สติภา
                    ครู คศ.1
           alt
            นางรัตนา นิสัยรัมย์
                   ครู คศ.1
           

 

 

 


                ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
           alt
          นางสาวจิลภัทร ครั่งพิมาย
                ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 

 

 

 

ว่าง

 

 

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
             alt
              นางสาวสุพรรษา ยั่งยืน
                  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 

              alt

             นางสาวรุ่งฟ้า ระดมบุญ
            ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

         alt 
นางศิริลักษณ์ แสนคำลอ
ครู คศ.1

           alt
            นางชลิตา นิเรียงรัมย์
                   ครู คศ.1
          alt
            นางศินีเนตร ในจิตต์
                   ครู คศ.1
           alt
               นางสุที เรืองไกล
               ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 

  

 

ตรวจสอบภายใน

 alt
นางสาวประณยา สกุลสายบุตร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

 

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 178 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2021 Copyright Wild Nature Rights Reserved.