foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

พนักงาน อบต.

 
นายอาคม  สุระรัมย์
ปลัด อบต.
0994253965

นายแสงสุรี  ยืนยง
รองปลัด อบต.
0896259014

 

      

 

ว่าง

 

   
หัวหน้าสำนักปลัด

        alt                  นายวานิช หนิดภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง  
0817781324

   alt
       นายนิติ นุแรมรัมย์
      ผู้อำนวยการกองช่าง
         0821488517

     alt
       นายณฤทธิ์ ครั่งพิมาย
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา
        0860556265
      alt
       นางสุพรรณี กะรัมย์
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
        0810752451
     alt
       นางสาวสุรภา สายแก้ว
    ผู้อำนวยการกองการเกษตร
            0962594940

สำนักงานปลัด อบต.

 

 

 

ว่าง

 


หัวหน้าสำนักปลัด

alt
นายพรเทพ  เหมทานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

alt

นางสาวรัชณีวรรณ แววศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

alt
นางสาวอธิชา พัชรตานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

          alt 

       นางระเบียบ เจริญเหลือ
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ

  

alt
นายณัชกฤช  เจริญภัทราภร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

   

 

 

 

 นายประกาศ  ชำนาญศรี
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน

 alt 
นางชวัลรัตน์ คงนาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 alt
นายสมชาย นิวินรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)

 

  

 

 
นางลัดดา  เจือมประโคน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 

 

กองคลัง 

alt

   นายวานิช หนิดภักดี
   ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

ว่าง

 

 


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

ว่าง

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน

 

   


นางสาววรรณพร  ปัญญางาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

    

 

    

 

      

 

 

ว่าง

 


       

   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


 

 

ว่าง

 

 


  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

กองสวัสดิการสังคม

          
          นางสุพรรณี  กะรัมย์
    ผุ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

         

            นายอัครเดช เยรัมย์ 
      นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

            alt

       นายศตวรรษ  นุแรมรัมย์
             นักพัฒนาสังคม
             (ลูกจ้างประจำ)

 


 

   

 

กองช่าง

 

alt
        นายนิติ นุแรมรัมย์
       ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกฤต ทุริสุทธิ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

ว่าง

  

 

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

 

กองส่งเสริมการเกษตร

 

      alt
นางสุรภา สายแก้ว
ผู้อำนวยการกองการเกษตร

 

นายณรงค์  คุณมาศ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

      

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

alt

 นายณฤทธิ์ ครั่งพิมาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   

 

ว่าง

 

     

 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

     alt
       นายไตรรงค์ นิพนธ์รัมย์
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

  alt
นางสาวสุรัตน์  นุแรมรัมย์
ครู คศ.3

           alt
           นางสาวศุภรัตน์ สติภา
                    ครู คศ.3
           alt
            นางรัตนา นิสัยรัมย์
                   ครู คศ.3
           

 

 นางสาวพนาวดี  มีอุดหนุน
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


           alt
      นางสาวจิลภัทร ครั่งพิมาย
             ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 

 

 

 

 

 นางสาวรจนา  มารุนัย
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


           alt
        นางสาวสุพรรษา ยั่งยืน
             ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 

            alt

         นางสาวรุ่งฟ้า ระดมบุญ
        ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

  alt 
นางศิริลักษณ์ แสนคำลอ
ครู คศ.3

           alt
            นางชลิตา นิเรียงรัมย์
                   ครู คศ.3
          alt
            นางศินีเนตร ในจิตต์
                   ครู คศ.3
           

 

 

ว่าง


              
              ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 

  

 

ตรวจสอบภายใน

 alt
นางสาวประณยา สกุลสายบุตร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

 

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.