foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

alt

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

ประกาศ!!!   

-โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริการส่วนตำบล

-การกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

-กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

แบ่งออกเป็น 6 สำนัก/กอง 1 หน่วยงาน  ดังนี้
1. สำนักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. กองสวัสดิการสังคม
6. กองส่งเสริมการเกษตร
 หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

สำนัก/กอง    หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด

1. งานบริการงานทั่วไป
    - งานสารบรรณและธุรการ
    - งานบริหารงานบุคคล
    - งานอำนวยการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธฺ์
    - งานกิจการประปา

2. งานนโยบายและแผน
    - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
    - งานจัดทำงบประมาณ
    - งานวิจัยและประเมินผล
    - งานวางแผนปฏิบัติการและดำเนินการของส่วนต่าง ๆ 
    - งานกิจการสภา อบต.
    - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
    - งานการประชุมและอำนวยการ
    - งานเลือกตั้ง

3. งานกฎหมายและคดี
    - งานกฎหมายและนิติกรรม
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
    - งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต.

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - งานอำนวยการและป้องกัน
    - งานช่วยเหลือและฟื้นฟู
    - งานกู้ภัย
    - งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    - งานป้องกันยาเสพติด
    - งานความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

5. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
    - งานรักษาความสะอาด
    - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
    - งานส่งเสริมและเผยแพร่

   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
    - งานอนามัยชุมชน
    - งานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
    - งานสุขศึกษา
    - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 กองคลัง

 1. งานการเงิน
    - งานการรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
    - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

2. งานบัญชี
    - งานการบัญชี
    - งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย
    - งานงบการเงินและงบทดลอง
    - งานแสดงฐานะทางการเงิน

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
    - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
    - งานพัฒนารายได้
    - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
    - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
    - งานฐานข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์
    - งานบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
    - งานพัสดุ
    - งานทะเบียนเบิกจ่ายตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์

 กองช่าง

 1. งานก่อสร้าง
    - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
    - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
    - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
    - งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และไฟฟ้าสาธารณะ

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
    - งานประเมินราคา
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
    - งานออกแบบและบริการข้อมูล

3. งานผังเมือง
    - งานสำรวจและแผนที่
    - งานวางผังเมืองพัฒนาเมือง
    - งานควบคุมการผังเมือง

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 1. งานบริหารการศึกษา
    - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก
    - งานติดตามและประเมินผล
    - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    - งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
    - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา
    - งานสันทนาการ
    - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานท่องเที่ยว
    - งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานกีฬา
    - งานบริหารโครงการฝึกสอน ฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
    - งานศูนย์เยาวชนประจำตำบล และหมู่บ้าน
    - งานจัดหา และดูแลวัสดุ อุปกรณ์การกีฬา

3. งานกิจการโรงเรียน
    -  งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
    - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
    - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะและการเผยแพร่ที่เกี่ยวกับการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

 1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
    - งานศูนย์เยาวชน
    - งานฝึกอบรมพัฒนา
    - งานศูนย์วัฒนธรรม
    - งานส่งเสริมสุขภาพ เด็ก สตรี ผุ้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

2. งานสังคมสงเคราะห์
    - งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
    - งานจัดเก็บข้อมูลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
    - งานฝึกอบรมอาชีพ
    - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
    - งานส่งสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

 กองส่งเสริมการเกษตร

 1. งานส่งเสริมการเกษตร
    - งานวิชาการเกษตร
    - งานเทคโนโลยีการเกษตร

2. งานส่งเสริมปศุสัตว์
    - งานข้อมูลวิชาการ
    - งานบำบัดน้ำเสีย
    - งานป้องกันและควบคุมโรคระบาด

 หน่วยตรวจสอบภายใน  - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
 - งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี
 - งานตรวจสอบการใช้และเก็บรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.