foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

 

alt

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรยกย่อง
ภูมิปัญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
alt

ครูภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติของแต่ละคนซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้สืบสานทั้งที่เป็นมาดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้นประสบการณ์ความคิดและวิถีการดำรงชีวิตของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สำคัญของแผ่นดิน ซึ่งกลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่นขอแนะนำครูภูมิปัญญาไทยหรือปราชญ์ ที่น่าสนใจและเรียนรู้ วิถีชีวิต/การปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เล็งเห็นความสำคัญ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ จึงได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ขึ้น

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีดังนี้

          ๑.นายถนอม     กลีบม่วง          ให้ความรู้เรื่อง ดนตรีไทย

  ๒.นางอุทัย       นิคงรัมย์          ให้ความรู้เรื่อง การบายศรีสู่ขวัญ
  ๓.นางลักขณา    นิพลรัมย์         ให้ความรู้เรื่อง การทำขนมพื้นบ้าน
  ๔.นางน้ำอ้อย    นานินรัมย์        ให้ความรู้เรื่อง สมุนไพร
  ๕.พระธรรนูญ    ให้ความรู้เรื่อง หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ  

 

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย หมอเป่ารักษากระดูก ประกอบด้วย

๑.นายโซน        นุชาญรัมย์                  หมู่ที่ ๑

 

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี  หมอทำมงคล/ไหว้ภูมิ/ทำเคราะห์บ้าน/ขึ้นบ้านใหม่/งานแต่งงาน ประกอบด้วย
        ๑.นายเลื่อน      นุพินรัมย์                   หมู่ที่ ๒

๒.นายสมัย       นุเรืองรัมย์                 หมู่ที่ ๙
๓.นายสู           นุชาญรัมย์                 หมู่ที่ ๑
๔.นายเฉลิมศักดิ์ สืบพรหม                  หมู่ที่ ๑

 

พิธีปังอ็อคเปรี๊ยะแค ประกอบด้วย

๑.นายสนอง นุเรืองรัมย์                      หมู่ที่ ๗

๒.นายจรูญ สุขโขรัมย์                        หมู่ที่ ๘

๓.นายสนิท นุเรืองรัมย์                       หมู่ที่ ๗

๔.นายพิชิต เยรัมย์                            หมู่ที่ ๗

๕.นายสถาพร เนียมอ่อน                     หมู่ที่ ๗

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร  การำปุ๋ยชีวภาพ ประกอบด้วย

          ๑.นายนพเก้า     ศิริแสงจันทร์              หมู่ที่ ๑
          ๒.นายสวัสดิ์      นิพลรัมย์                   หมู่ที่ ๒

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรม/ดนตรี  การสีซอ ประกอบด้วย

๑.นายเมือง       คงชนะ                    หมู่ที่ ๑
๒.นายวินัย       กมลรัมย์                   หมู่ที่ ๒

การรำตรด ประกอบด้วย

๑.นายเฉลิมศักดิ์ สืบพรหม                   หมู่ที่ ๑
๒.นายทองใบ     นุชาญรัมย์                หมู่ที่ ๑

การทำบายศรี ประกอบด้วย

          ๑.นางอุทัย       นิคงรัมย์                     หมู่ที่ ๒
          ๒.นางวันนา      กลีบม่วง                     หมู่ที่ ๒

คณะโตรด ประกอบด้วย

๑.นายสนิท นุเรืองรัมย์ (ครูเพลง ร้องนำ)    หมู่ที่ ๗

๒.นายสนอง นุเรืองรัมย์                          หมู่ที่ ๗

๓.นายเล็ก มีรสล้ำ                                  หมู่ที่ ๘

นางรำ ประกอบด้วย

๑.นางผุสดี ยอดทอง                          หมู่ที่ ๘

๒.นางจำเนียร ระดมบุญ                      หมู่ที่ ๗

๓.นางผกาวรรณ มีชัยรัมย์                   หมู่ที่ ๗

๔.นางวนาลี วิเวกรัมย์                        หมู่ที่ ๗

๕.นางสนอง ปิดทอง                         หมู่ที่ ๘

๖.นางรสริน มีอุดหนุน                        หมู่ที่ ๗

๗.นางภัตราภา นะรมรัมย์                    หมู่ที่ ๘

๘.นางสงวนจิต นิมินรัมย์                    หมู่ที่ ๗

๙.นางปุม แก้วยก                             หมู่ที่ ๘

๑๐.นางญาติ เกิดบุตร                        หมู่ที่ ๗

๑๑.นางสมจิตร จงสูง                         หมู่ที่ ๗

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม  การทำกระเป๋า ประกอบด้วย

๑.นางสาวิตรี หาสุข                           หมู่ที่ ๗

๒.นางธนาภรณ์ แก้วยก                      หมู่ที่ ๗

๓.นางบุญพา นิมินรัมย์                       หมู่ที่ ๗

๔.นางปิ่น เนียมอ่อน                          หมู่ที่ ๗

๕.นางละม้าย เยรัมย์                          หมู่ที่ ๗

๖.นางผกาวรรณ มีชัยรัมย์                   หมู่ที่ ๗

๗.น.ส.สุกัญญา โพนทะนา                  หมู่ที่ ๗

๘.นางสงวนจิต นิมินรัมย์                     หมู่ที่ ๗

การทอผ้าและทำกระเป๋า ประกอบด้วย

๑.นางอำนวย ดัดถุยาวัตร                    หมู่ที่ ๗

๒.นางวนาลี วิเวกรัมย์                        หมู่ที่ ๗

๓.นางธนาภรณ์ แก้วยก                      หมู่ที่ ๗

๔.นางจำเนียร ระดมบุญ                     หมู่ที่ ๗

๕.นางสงวนจิต นิมินรัมย์                    หมู่ที่ ๗

๖.นางทอ หงษ์ทอง                          หมู่ที่ ๗

๗.นางสดใส เนียมอ่อน                      หมู่ที่ ๗

๘.นางสำอางค์ มีอุดหนุน                    หมู่ที่ ๗

๙.นางสงบ นิมินรัมย์                         หมู่ที่ ๗

๑๐.นางปด โพธิ์ไทร                          หมู่ที่ ๗

๑๑.นางเพอะ หมู่ดี                            หมู่ที่ ๗

๑๒.นางเจียด มีอุดหนุน                      หมู่ที่ ๗

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 166 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.