foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการสงเคราะห์เด็กเล็ก ผู้ยากไร้ และเด็กด้อยโอกาส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กันทรารมย์ ปร 2564 (สายที่  2 บ้านหนองขอน-บ้านกะโลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับใช้งานระบบประปาหมู่บ้าน(สารส้ม แบบใส และคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการสงเคราะห์เด็กเล็ก ผู้ยากไร้ และเด็กด้อยโอกาส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกันทรารมย์ (เส้นทางจากบ้านเตชิน คงชนะ ไปทางบ้านนางจอน นารีรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมารถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการสงเคราะห์เด็กเล็ก ผู้ยากไร้ และเด็กด้อยโอกาส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กันทรารมย์ ปี 2564 (สายที่ 1 บ้านปลาย-โคกใหญ่-โคกยาง)

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับใช้งานระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง ในตำบลกันทรารมย์ โดยเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยเฉพาะเจาะจง

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาเครื่องจักรขุดร่องระบายน้ำเข้าหนองตลาดสะเดา หมู่ที่ 1 บ้านกันทรารมย์ โดยเฉพาะเจาะจง

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโคกใหญ่ (เส้นทางจากสนามกีฬา หมู่ที่ 12- บ้านนายเทียบ สุสรรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

   - ประกาศ การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.59-003 สายทางบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 -  บ้านสวาย ตำบลเมืองไผ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร ไหล่ทางลงคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. รายละเอียด

   - ประกาศ การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.59-013 สายทางบ้านกันทรารมย์ หมู่ที่ 1 - บ้านเสม็ด หมู่ที่ 11  จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,700 ตารางเมตร  รายละเอียด

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 184 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2021 Copyright Wild Nature Rights Reserved.