foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

 

alt

---- ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดเก็บค่าน้ำประปากรณีค้างชำระ

---- ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

---- ประกาศ เรื่อง ส่งประกาศให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดขอรับเงินคืน

---- ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

---- ประกาศ เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 

---- ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564

---- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก ำหนดกำรช ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง และภำษีป้ำย ประจ ำปี พ.ศ.2564

---- ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล

---- ประกาศ เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

---- ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) รายการแนบท้าย

---- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รายการแนบท้าย

---- ประกาศ เรื่องกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม รายละเอียด 

---- ประกาศขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  รายละเอียด

---- อบต.กันทรารมย์ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2563  รายละเอียด

---- รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2563 รายละเอียด

---- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 รายละเอียด

---- ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด 

---- ประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคล เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุุฒิสภา รายละเอียด 

---- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอฟพลิเคชันกาเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

---- ประชาสัมพันธ์ โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง  รายละเอียด

---- ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จะทำโครงการ ตรวจสุขภาพประจำปี โดยได้ประสานกับทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อออกมาให้บริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หากมีความสนใจสามารถแจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยแจ้งรายชื่อณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ หรือแจ้งรายชื่อผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน

 ----ประกาศ เรื่องรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน

---- ประกาศกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า รายละเอียด

----ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าประจำปีงบประมาณ 2561

----- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

---- ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รายละเอียด

---- อบต.กันทรารมย์ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อายุตั้งแต่ 7 ปี ไม่จำกัดจำนวน สมัครที่ งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

----ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียด

-----ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด  

----ประกาศกำหนดจำนวนวันมาปฏิบัติราชการ และจำนวนวันมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน รายละเอียด

----รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด

----ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด

----ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)  รายละเอียด

----ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561) รายละเอียด

----ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561) รายละเอียด

----ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว รายละเอียด

 ----ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียด

----ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงงบประมาณรายจ่ายของปี 61
รายละเอียดดังนี้

---- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด

----เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

---- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียด 

----มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมกับโรงงานยาสูบเปิดรับสมัครผู้พิการ โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา 

----ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด

----ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ( 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) รายละเอียด

----ประกาศ เรื่อง แจ้งระงับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลกันทรารมย์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียด

----ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียด

----มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

----ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม

----สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม "นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" ในวันที่ 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ รายละเอียดเพิ่มเติม 

----ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

----ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายละเอียดคลิกที่นี่

----องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์จะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเริอนและที่ดิน ภาษีป้าย เพื่อลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีฯ โดยจะเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าข่ายชำระภาษี ใน่ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ิ2560

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.