foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

คู่มือการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอำเภอ
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

 1.คู่มือการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอำเภอ  

2.วีดิทัศน์การปฏิบัติหน้าที่ของจพง.ปน.ในการเลือกตั้งส.ถ.หรือผ.ถ.

3.เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรจังหวัด วิทยากรอำเภอ สำหรับการเลือกตั้ง ส.ถ.หรือผ.ถ.

4.แบบพิมพ์สําหรับ กปน. (ใช้ในการอบรม)

5.บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง (ใช้ในการอบรม)

6.ป้ายไวนิลประกอบอบรม

 

 

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 48 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.