foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ประวัติการดำรงค์ตำแหน่ง


ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมบูรณ์  เรืองอุดมสกุล ประธานสภาตำบล  พฤษภาคม 2539
นายสมบูรณ์  เรืองอุดมสกุล ประธานกรรมการบริหาร มีนาคม 2539 
นายสมบูรณ์  เรืองอุดมสกุล ประธานกรรมการบริหาร มิถุนายน 2543 
นายอธิวัตน์  เรืองอุดมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กันยายน 2547 
นายนพกร  จริตรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรกฎาคม 2551 
นายพิชิต  เยรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กันยายน 2554 
นายอธิวัตน์  เรืองอุดมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ธันวาคม 2564 

 

 

ทำเนียบปลัด อบต.

 

นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ปลัด อบต.  1 เม.ย.39 - 16 ก.ย.39
นายสาธิต  ปัญญารัตน์   16 ก.ย.39 - 15 ก.ค.40 
นายสุทัศน์  สุวรรณรงค์    15 ก.ค.40 - 15 มี.ค.43
จ.ส.อ.ธีรวัฒน์  วรรธนะโกเมศ   20 มี.ค.43 - 1ม.ค.45 
นายอาคม  สุระรัมย์   1 ม.ค.45 -  
นายสุทัศน์  สุวรรณรงค์    
นายอาคม  สุระรัมย์    
     

 

 

ทำเนียบผอ.กองช่าง

 

นายพันธ์พช  ถินละออ    
นายบุญมี  มณีทอง    
นายบุญเลิศ  จันทร์แก้ว    
นายประยุทธ  ไชยโย    
นายสรกฤช  ภิญมุขษา    
นายนิติ  นุแรมรัมย์    
     

 

ผอ.กองคลัง

 

นางมณีรัตน์  สังข์น้อย   กันยายน 2539
นายวานิช  หนิดภักดี    
     
     
     
     
     

สายด่วนผู้บริหาร

-นายก          โทร. 0953729676

-รองนายก 1  โทร. 0810621637

-รองนายก 2  โทร. 0840389160

-เลขานุการ    โทร. 0849602660

-ปลัด อบต.    โทร. 099 425 3965

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6273.5752828761815!2d103.34767238610888!3d14.965777952023808!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3119e87c33483319%3A0x9c152bf940dfe32b!2z4Lit4Lia4LiVLuC4geC4seC4meC4l-C4o-C4suC4o-C4oeC4ouC5jA!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1594714754264!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ คลิก!!!

 

โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

 

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.