foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

    - กิจกรรมการส่่งเสริมจริยธรรมในการทำงานแบบ 5 ส

    - การเสริมสร้างวินัย การพัฒนา และการรักษาวินัย ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

    - การจัดองค์ความรู้เรื่องวินัย "การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

    - พฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือควรปฏิบัติ สำหรับข้าราชการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนาทัศนคติ ปลูกจิตสำนึกและพฤติกรรมเพื่อความโปร่งใส

 

คู่มือการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอำเภอ
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

 1.คู่มือการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอำเภอ  

2.วีดิทัศน์การปฏิบัติหน้าที่ของจพง.ปน.ในการเลือกตั้งส.ถ.หรือผ.ถ.

3.เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรจังหวัด วิทยากรอำเภอ สำหรับการเลือกตั้ง ส.ถ.หรือผ.ถ.

4.แบบพิมพ์สําหรับ กปน. (ใช้ในการอบรม)

5.บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง (ใช้ในการอบรม)

6.ป้ายไวนิลประกอบอบรม

 

 

 

กิจกรรม

- ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ             - ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

                

- วันปิยมหาราช                                             - จิตอาสา เนื่องในวันปิยมหาราช

                

- วันคล้ายวันพระราชสมภพ                            - วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

                

- คนกันทรารมย์สุขภาพดี                                - มอบบ้านเกื้อการุณ

                

- โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ                 - ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10                

                 

  - ธนาคารน้ำใต้ดินในระดับครัวเรือน                 - บ้านเกื้อการุณ

                    

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2021 Copyright Wild Nature Rights Reserved.