foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

การมอบอำนาจปฏิบัติราชการ

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

-  คำสั่งการมอบหมายในหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

- คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

- คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.