foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

การจัดการองค์การรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)     การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 
2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 
3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 
4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

altการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) อ่านรายละเอียด

     แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
  1.  เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.-altalt

       - การจัดเก็บรายได้อื่น

       - ข้อบกพร่องค่าตอบแทนต่างๆ

      -  การจัดเก็บภาษีป้าย

      -  ภาษีบำรุงท้องที่

     -   การใช้และการรักษารถยนต์และการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

     -   การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

     -   พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

  2.  ใช้คนให้เหมาะกับงาน
  3.  ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเองalt
  4.  9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ที่ได้ผลมากกว่า"เงิน"-
  5.  หลักธรรมะในการทำงาน

 6.  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

alt

     แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
  1.  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1alt
  2.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พalt
  3.  การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 3/2556 alt
  4.  การฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นalt
 5.  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯalt

 

 6. ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 7. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและสัมมนา เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไข ข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ

 8. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙"

 9. การอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

 10. การอบรมหลักสูตร "เทคนิครับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปี (โบนัส) ของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๘ บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

(บัญชี ๔ ) และการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่๒)"

 

alt

altองค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
     1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร
  1.  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2555-2557)altalt
  2.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรalt

 

 3. หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่๒) และประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่๒)

alt

     2. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
  1.  หลักธรรมะในการทำงานaltalt
  2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗alt
  3.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542alt
  4.  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่อปท.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542alt
  5.  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552alt

alt

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.