foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ประวัติบ้านโคกใหญ่  หมู่ที่  ๑๒

 

ผู้ใหญ่บ้าน ปัจจุบัน    นายองอาจ  นุแรมรัมย์  ครบวาระ 20 มกราคม 2572

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       นายวิสุทธิ  กิรัมย์
                                 นายแสวง  นุแรมรัมย์

ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง

.  สภาพทางประวัติศาสตร์

การเกิดของชุมชนเกิดมาจากการขยายมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง  คือ  บ้านปลายหมู่  ๔  ประมาณ  ๔๐  ปี  เหตุผลที่อพยพมาเนื่องจากพื้นที่ของบ้านปลายเป็นที่ลุ่ม  เหตุที่ตั้งชื่อบ้านโคกใหญ่  เนื่องจากพื้นที่เป็นที่สูง  หรือเรียกว่าโคกมีพื้นที่กว้างใหญ่  จึงใช้ชื่อบ้านโคกใหญ่ ตามสภาพภูมิประเทศสายพันธ์มาจากหมู่บ้านใกล้เคียงคือบ้านปลาย  ภาษาที่ใช้คือภาษาเขมร

สภาพหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่า  ถนนทางเกวียน  ผู้นำในสมัยนั้น  คือ  นายต๋วน   นุแรมรัมย์

.  สภาพทางภูมิศาสตร์

สภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน  เป็นที่เนินสูง  (โคก)  พอสมควร  รูปทรงหมู่บ้าน  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ไม่มีขั้นคู  คลอง  กั้น

๒.๑  ที่ตั้ง

พิกัด  14.986618,103.352888

๒.๒  อาณาเขต

ทิศเหนือ  จด  บ้านไผ่ลวก  ตำบลชุมแสง

ทิศใต้  จด  บ้านสระสี่เหลี่ยม

ทิศตะวันออก  จด  เขตตำบลชุมแสง

ทิศตะวันตก  จด  บ้านโคกยาง

๒.๓  ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศก็เป็นไปตามฤดู  ร้อน  ฝน  หนาว

๒.๔  การคมนาคมติดต่อ

เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้าน  เป็นถนนของกรมทางหลวงชนบทลาดยาง  สะดวกสบาย  การเดินทางติดต่อสื่อสารกับชุมชนอื่นสะดวก ถนนสามารถเข้าถึงทุกชุมชน

สำหรับการเดินทางใช้ถนนสายหลัก  คือ  ถนนสายลำดวน  กระสัง  เป็นถนนลาดยางตัดผ่านหมู่บ้าน

.  ลักษณะการปกครอง

ดังที่กล่าวไว้ในประวัติหมู่บ้าน

 

.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบหรือปรากฏการณ์ต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงแต่ละสมัยมีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ  ถนนหนทางมีการพัฒนาดีขึ้น  และสะดวกจนปัจจุบันเน้นถนนสายหลักในการสัญจร  ลาดยางอย่างดี

ไม่มีปรากฏการณ์ที่สำคัญอะไรที่เกิดขึ้น

.  สภาพปัจจุบัน

จำนวนหลังคาเรือน  ๖๓  หลังคาเรือน

จำนวนประชากรรวมชาย  หญิง  ๒๙๘  คน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  รองลงมาเป็นเลี้ยงสัตว์    ภาษาทีใช้  เป็นภาษาเขมรใช้ในการสื่อสาร  นับถือศาสนาพุทธ  ผู้นำทางจิตใจเป็นเจ้าอาวาสวัดประจำหมู่บ้าน  และผู้เฒ่าผู้แก่  ที่ชาวชุมชนให้ความนับถือ  ศูนย์กลางชุมชนอยู่ที่วัด  และบ้านกำนัน

๕.๑  สถานศึกษา  จะเดินทางไปศึกษาที่โรงเรียน  หมู่บ้านใกล้เคียง  ซึ่งอยู่ห่างประมาณ  ๑  ก.ม.  เป็นโรงเรียนประจำตำบล

๕.๒  ศาสนสถาน  เป็นสถานปฏิบัติธรรม หรือสำนักสงฆ์  ตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านปลาย  โคกใหญ่  เป็นศูนย์รวมชุมชน  ของทั้งสองหมู่บ้าน  ในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาศูนย์รวมจิตใจของทั้งสองชุมชน  สถาปัตยกรรมเป็นแบบ  วัดไทยสมัยโบราณ  ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก  อินเดีย  และศาสนาพามหณ์

.  ประเพณี/วัฒนธรรม/การละเล่นของชุมชน

ประเพณีที่จัดทำกันทุกปี  ก็คือการทำบุญหมู่บ้าน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น  และการดำรงชีวิตให้มีความเจริญ  เชื่อกันว่าการทำบุญหมู่บ้าน จะช่วยให้หมู่บ้านปราศจากอันตราย ต่างๆ  อยู่เย็นเป็นสุข  มีความเจริญ  และเป็นการเลี้ยงผีบ้านผีเรือน  และปู่ตาประจำหมู่บ้าน

จะจัดกันช่วงเดือน  พฤษภาคม  -  มิถุนายน  ช่วงใดช่วงหนึ่งของเดือน  กำหนด  ๒  วัน  เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี  ตามบรรพบุรุษที่มีการกระทำติดต่อกันมาตั้งแต่ปูย่าตายาย

.  ศิลปะหัตกรรมในท้องถิ่น

หัตกรรมที่ชุมชนส่วนใหญ่จะทำการ  ทอผ้าใหม  ในช่วงว่างจากการทำนา  เป็นการทำเพื่อใช้สอยเอง  ไม่ได้ทำเพื่อการส่งออกหรือขาย สินค้า  ๑  ตำบล  ๑  ผลิตภัณฑ์  จะเป็นเครื่องจักสาน  ชื่อ

กะน้อบ   ปัจจุบันยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล  จึงยังไม่มีการจัดกลุ่ม

.  อาหารประจำท้องถิ่น

ปัจจุบันจะเป็นอาหารที่ซื้อมาจากตลาด  เป็นส่วนใหญ่  เช่น หมู  ปลา  เป็ด  ไก่  ส่วนอาหารประจำท้องถิ่น  เป็นพวกสัตว์เลี้ยงตามบ้าน เช่น  ไก่  เป็ด  หมู  วัว  ควาย  ผักที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะเป็น  ผักทั่วๆ  ไป   เช่น  ผักตั่ว  ผักบุ้ง  และทุกอย่างที่หาได้ตามหมู่บ้าน

.  บุคคลสำคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

๑.  นาย  สุริเย  อายุ  ๗๖  ปี  ๑๘๕  ม.๑๒  ภูมิปัญญาทางด้านศาสนพิธี กิจกรรมด้านประเพณี

๒.  นายสำยาง  เขตเพิ่มพูน  อายุ  ๔๕  ปี  ๔  ม. ๑๒  ภูมิปัญญาด้านการเกษตรผสมผสาน

๓.  นางสุภาพร   นิโรรัมย์  อายุ  ๓๒  ปี  ๑๗  ม.๑๒  ภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า

๑๐.  แนวทางในการพัฒนาชุมชน

๑.  เป็นแหล่งท่องเที่ยว  คงให้มีการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  และการดำรงชีวิตแบบพึงพาตนเอง

๒.  เป็นศูนย์กลางทางศาสนพิธี  มีการจัดประเพณีทำบุญทอดกฐินประจำทุกปี  และมีการประกอบพิธีแบบดั้งเดิม

๓.  เป็นแหล่งในการศึกษา  ทางวัฒนธรรม  การดำรงชีวิตการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษา(เขมร)

๑๑.  บุคคลต่างประเทศที่มาเป็นบุตรเขยบุตรสะใภ้ในหมู่บ้านนี้

นายจอห์น    มาจาประเทศอังกฤษ  เป็นเขยและ  อยู่กับ  นางกรอม  นุแรมรัมย์

ผู้สัมภาษณ์ (ผู้จัดทำ)

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่  อ.กระสัง   จ.บุรีรัมย์

ประวัติส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้รู้ในท้องถิ่น)

ชื่อ  นายเหลือง   บุตรแวว

ตำแหน่ง  ส.อบต.  อายุ  ๕๘  ปี  ชื่อคู่สมรส  นางมาลี   บุตรแวว

ที่อยู่  ๑๘๗  ม.๑๒   ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง   จ.บุรีรัมย์

การศึกษา  ป.๔  อาชีพ  ทำนา   จำนวนพี่น้อง    ๓     คน    จำนวนบุตร  ๕   คน

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.