foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

 

  -  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายก อบต. ประจำปี 2563

  - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)

   - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)

    - รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

    - รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.