foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)

    - รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายก อบต. ประจำปี 2563

    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)

    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)

    - รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

    - รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.