foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ประวัติบ้านหนองขอน  หมู่ที่  ๗

 

ผู้ใหญ่บ้าน            นายสถาพร  เนียมอ่อน       ครบวาระ 22 มี.ค.2569
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน               นายเอื้อ  พลสยม
                                       นายอนุรักษ์  สุริเย

 

 

ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง

.  สภาพทางประวัติศาสตร์

ผู้ก่อตั้งคือ  นายกฤษณ์  นิสัยรัมย์  อพยพมาจากบ้านแก่ใหญ่  จ.สุรินทร์  ช่วงเวลาไม่แน่นอน  เหตุที่อพยพมา  เพื่อหาแหล่งที่ทำกินที่สมบูรณ์

ชื่อชุมชน  บ้านหนองขอน  เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ  กะโลงเป็นชื่อเรียกในท้องถิ่น  ปัจจุบันแยกออกเป็น  ๒  หมู่  คือ  หมู่  ๗  บ้านหนองขอน  หมู่  ๘  บ้านกะโลง

ภาษาพูดใช้ภาษาเขมร

.  สภาพทางภูมิศาสตร์

สภาพพื้นที่  เป็นที่ลุ่มๆ  ดอนๆ  เก็บน้ำไม่อยู่  ทำนาไม่ค่อยได้ผล  ต้องลงทุนมาก

๒.๑  ที่ตั้ง

พิกัด  14.956477,103.364822

๒.๒  อาณาเขต

ทิศเหนือ           จด  บ้านชุมแสง  ต.ชุมแสง  อ.กระสัง

ทิศใต้               จด  บ้านหนองเต็ง

ทิศตะวันออก   จด  บ้านเสม็ดมะระ

ทิศตะวันตก      จด  บ้านกะโลง

๒.๓  ภูมิอากาศ

หน้าร้อนก็ร้อนมาก  แหล่งน้ำเก็บน้ำไม่อยู่  เพระไม่มีฝายกั้นน้ำตามลำห้วย

๒.๔  การคมนาคมติดต่อ

เส้นทางเข้าชุมชน

๑.  ถนนดินลูกรัง

๒.  ถนนหินคลุก

การคมนาคมสัญจรไปมาไม่สะดวก  หน้าฝนเป็นหลุมเป็นบ่อ  หน้าแล้งฝุ่นก็มาก

การติดต่อกับชุมชนอื่น  ไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ  ไม่มีถนนที่ได้มาตรฐานอย่างเช่น คอนกรีต  ลาดยาง  เป็นต้น

.  ลักษณะการปกครอง

ปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบหรือปรากฏการณ์ต่างๆ

เคยเกิดสุริยุปราคาขึ้นในหมู่บ้าน  เมื่อประมาณ  ๕๐  กว่าปีมาแล้ว

.  สภาพปัจจุบัน

ปัจจุบันมี   ๒๑๒  หลังคาเรือน       จำนวนประชากร  ๑,๑๑๒  คน

ภาษาพูด  ภาษาเขมร          อาชีพ  ค้าขาย  ทำนา          ภาษาเขียน  ภาษาไทย

ศาสนาพุทธ          ศูนย์กลางชุมชน  คือวัด

๕.๑  สถานศึกษา  คือโรงเรียนขยายโอกาส

๕.๒  ศาสนสถาน   วัดบ้านหนองขอน  เดิมตั้งอยู่บริเวณที่เป็นโรงเรียนในปัจจุบันต่อมาในปี   พ.ศ.           ได้ย้ายไปตั้งอยู่ที  ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน ภายในบริเวณวัดมี  โบสถ์  ๑  หลัง  มีศาลาการเปรียญ  ๒  หลัง   มีที่เก็บอัฐิของหลวงพ่อบุญ   ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์เดิม  ท่านมีความรู้ความสามารถในทางรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ที่สำคัญต่อชุมชน  เป็นศูนย์รวมทางศาสนา  เมื่อมีประเพณีต่างๆ  ก็จะพากันมาร่วมชุมชน  ทำบุญ  ซึ่งเป็นการรักษาขนงธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา  และสถาปัตยกรรมที่มาจากขอม

.  ประเพณี/วัฒนธรรม/การละเล่นของชุมชน

๑.  ประเพณีเทศน์มหาชาติ  อยู่ในช่วงเดือน  ๒-๓  ของทุกปี  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดเอาไว้ไม่ให้สูญหาย

๒.  ประเพณีสงกรานต์  จักในช่วงวันที่  ๑๓-๑๖  เมษายน  ของทุกปี  มีการขนทราย  เพื่อก่อเจดีย์ทราย มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และทำความสะอาดบริเวณวัด

๓.  เข้าพรรษา  จัดในช่างเดือน  กรกฎาคม  ชาวบ้านหรือ  วัยรุ่นที่ไปทำงานต่างจังหวัด  ก็จะมารวมกลุ่มเพื่อมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

๔.  ออกพรรษา  หรือประเพณีตักบาตรเทโว ก็จะมีการทำบุญตักบาตร  ถวายข้าวสาร  อาหารแห้ง

๕.  ลอยกระทง  จัดขึ้นในช่วงเดือน  พฤศจิกายน  ของทุกปี  เพื่อเป็นการขอขมา ต่อเจ้าแม่คงคา  ซึ่งมีพระคุณต่อผู้คนทั่วโลก

๖.  ทำขวัญข้าว  จัดในช่วงปลายเดือน  ธันวาคม  เพื่อนำข้าวไปถวายพระ  เพื่อทำประโยชน์ภายในวัด

.  ศิลปะหัตกรรมในท้องถิ่น

๑.  จักสาน  เช่น  ลอย  ไซ ข้อง  กระด้ง  กระจาด  ตะกร้า

๒.  ทอผ้า  เช่น  ผ้ามัดหมี่

๓.  งานไม้  เช่น  ช่างทำเฟอร์นิเจอร์  ช่างปลูกบ้าน

๔.  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า  ทำรายบุคคล

 

.   อาหารประจำท้องถิ่น

กุ้งหอย  ปู  ปลา  กบ  เขียด  หมู  เห็ด  เป็ด  ไก่  ข้าว

ผักพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์  เช่น  ผักกระถิน ผักตำลึง  ชะอม  ผักกาด  แตงกวา  มะเขือ

.  บุคคลสำคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

อาจารย์ประกอบพิธีทางศาสนา  และประกอบพิธีกรรมต่างๆ

๑.  นายผาย   ผิวทอง  ๙๒   หมู่  ๗   ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์

๒.  นายสนอง    นุเรืองรัมย์  อายุ   ปี  ๑๒๑  หมู่  ๗   ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์

ช่างฝีมือ

๑.  นายคมสันต์   กระแสโสม  อายุ  ๑๔  ปี  ๑๑๕  หมู่  ๗   ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์

มีความสามารถในการจักสาน  เล่นดนตรีไทย

๒.  นายยงเกีย   แซ่แต้  อายุ    ปี  ๑๓๘  หมู่  ๗   ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์  มีความสามรถในการจักสาน  ซ่อมจักรยาน

หมอแผนโบราณ

๑.  นายเลือน  บุหงา  อายุ   ปี  ๖๔  หมู่  ๗   ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์  มีความสามารถในด้านรักษาโรคด้วยสมุนไพร

๒.  นายสนอง  นุเรืองรัมย์  อายุ   ปี  ๑๒๑  หมู่  ๗   ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์  มีความสามารถในการรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ดนตรี  มี  นาย  สนิท  นุเรืองรัมย์   อายุ   ปี   ๑๒๑/๒  หมู่  ๗   ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์   มีความสามารถด้านดนตรีพื้นเมือง

๑๐.  แนวทางในการพัฒนาชุมชน

๑.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร

๒.  การศึกษาให้ทัดเทียมกับในเมือง

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 157 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.