foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    - ประกาศแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

    - คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

    - แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ ประจำปี 2564

    - แผนพัฒนาบุคลากร ปี 64-66

    - แผนปฏิบัติการเสริมความผาสุก

    - ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล

    - แนวทางการปฏิบัติประมวลจริยธรรม ข้อ 26

    - ความก้าวหน้าสายอาชีพ

    - การดำเนินการนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของงานบริหารทรพยากรบุคคล ปี 2564

    - คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    - แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

    - ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2564 1 เมษายน 2564   

    - ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปี 2564 1 ตุลาคม 2563

    - ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่่วนตำบล

    - ประกาศกำหนดจำนวนวันมาปฏิบัติราชการ และจำนวนวันมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ปี 2564 1 เมษายน 2564

    - ประกาศกำหนดจำนวนวันมาปฏิบัติราชการ และจำนวนวันมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ปี 2564 1 ตุลาคม 2563

    - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปี 2564 1 เมษายน 2564

    - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปี 2564 1 ตุลาคม 2563

    - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 1 เมษายน 2564

    - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 1 ตุลาคม 2563

    - ประกาศฐานการคำนวณและร้อยละของฐานการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ปี 2564 ครั้งที่ 4 ครึ่งปีแรก

     - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างสำหรับการประเมินครั้งที่ 2 ปี 2564

    - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ปี 2564   

    - ประกาศให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    - รายงานการดำเนินการนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563

    - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

    - ประกาศนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    - แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561-2563

    - คำสั่งเรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล

    - คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    - นโยบายกลยุทธและการบริหารทรัพยากรบุคคล

    - ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล

    - แผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ2561

    - รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    - ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    - ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน

    - ประกาศกำหนดจำนวนวันมาปฏิบัติราชการและจำนวนวันมาสาย

    - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นพนักงาน

    - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ

    - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

    - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2021 Copyright Wild Nature Rights Reserved.